Obecné informace

Studium v doktorských programech na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze umožňuje studentům nejen studovat, ale i spolupracovat pod vedením skutečných odborníků a expertů ve svém oboru. Po boku svých školitelů mají Ph.D. studenti na NF VŠE možnost zapojit se do výzkumu na světové úrovni, být součástí řešitelských týmů vědeckých grantů a přednášet na prestižních mezinárodních konferencích. Díky stážím, konferencím a zahraničním spolupracím mají Ph.D. studenti NF VŠE možnost své poznatky a zkušenosti sdílet a debatovat s dalšími kolegy a odborníky z České republiky a zahraničí. Společně se špičkovým vědeckým týmem mají doktorandi na NF VŠE možnost posouvat hranice svého poznání.

Národohospodářská fakulta VŠE umožňuje studium doktorských programů v oblastech Ekonomické teorie, Hospodářské politiky, Vývoje hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století či Regionálního rozvoje, a to nejen v prezenční, ale i v kombinované formě studia.

 

Studijní doktorské programy

Ekonomická teorie

Doktorský program Ekonomické teorie je určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah zejména ke kurzům mikroekonomie a makroekonomie. Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Obor je určen zejména pro posluchače, kteří mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají pro ni předpoklady. Připravuje je zejména na práci ve vědeckých a výzkumných ústavech, na vysokých školách a na špičkových ekonomických pracovištích soukromého i veřejného sektoru, o nichž je známo, že kladou nároky na obsáhlejší a hlubší znalosti ekonomické teorie. Absolventi tohoto doktorského oboru získají rovněž předpoklady pro působení na zahraničních institucích vědeckého, výzkumného nebo pedagogického zaměření. Posluchači oboru zvládnou na vysoké úrovni doktorské předměty makroekonomie, mikroekonomie, monetární ekonomie, kvantitativních metod v ekonomii a další. Předpokládá se samostatné studium z doporučené české i anglické literatury, která obsahuje nejnovější poznatky z daného oboru.

Hospodářská politika

Doktorský studijní program Hospodářská politika je určen těm posluchačům, kteří mají zájem dále pracovat a působit ve vědě a výzkumu ve všech oblastech hospodářské politiky. Výuka tohoto oboru je zabezpečována prostřednictvím několika specializovaných předmětů, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Jedná se zejména o hospodářskou politiku Evropské unie, politiku na trhu práce, makroekonomické analýzy a prognózy, makroekonomickou regulaci aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokročilé kurzy pro doktorské studium, předpokládá se zvládnutí rozsáhlého objemu české i zahraniční odborné literatury. Posluchači si s přednášejícím a školitelem zpravidla sami dohodnou přesné tematické zaměření přednášek a diskusních seminářů. Absolutorium tohoto studia v oboru Hospodářská politika posluchačům umožní získat pracovní místa v předních výzkumných ústavech, vědeckých pracovištích v centrálních orgánech státní správy, dále i v prosperujících komerčních institucích a firmách zabývajících se analýzou všech aspektů národního hospodářství, a to jak v ekonomických a sociálních, tak i politických.

Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Tento program je určen pro studenty, kteří mají zájem o pokročilé studium a výzkum ekonomické teorie a hospodářského vývoje významných ekonomik a Československa (České republiky). Studium tohoto programu spočívá v absolvování předmětů z oblasti ekonomické teorie, moderních hospodářských dějin, hospodářské politiky a také těch, které se zabývají filosofickými a metodologickými východisky společenských věd. Cílem programu je dále prohloubit znalosti z hospodářských dějin a ekonomie v širším kontextu vývoje významných ekonomických procesů a událostí (zejména po roce 1945). Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Doktorský program se soustředí především na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit.

Absolventi budou umět vysvětlit na základě pokročilých znalostí ekonomické teorie hlavní trendy ekonomického vývoje nejvýznamnějších zemí po roce 1945, orientovat se v moderní ekonomické teorii a podrobněji interpretovat ekonomické ukazatele v kontextu dlouhodobých vývojových trendů, rozpoznat dopady globálních ekonomických událostí na ekonomiky a hospodářskou politiku po roce 1945 s využitím pokročilých znalostí makroekonomie nebo posoudit hlavní problémy hospodářského vývoje bývalého komunistického Československa. Dále se absolventi tohoto programu budou moci zapojit do vědecké nebo pedagogické činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru. Uplatnění i v široké škále kulturních institucí, v médiích, ve státní správě, jako politik či diplomat není pro absolventy tohoto programu výjimkou.

Regionální rozvoj

Hlavním cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně. Doktorský studijní program má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi, které je možné uplatnit v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných organizací, zabývajících se tvorbou a aplikací regionálního rozvoje, ovlivňováním faktorů regionální politiky a hospodařením územní veřejné správy. Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti vědy a výzkumu v tématech spojených s regionálním rozvojem a prostorovou ekonomií, fungováním veřejné správy a soukromých subjektů, které se zabývají analytickou, aplikační či poradenskou činností v oblastech regionální politiky a regionálního rozvoje.

Výuka programu zahrnuje oborové předměty zaměřené na regionální rozvoj a prostorovou ekonomii, hospodářskou politiku, a dále také na ekonomickou regionální analýzu a hodnocení veřejných výdajových programů. V oblasti výuky je kladen důraz na schopnost využívání technik a moderních metod regionalistiky. Současně s tím získají posluchači potřebné informace o moderních přístupech k formování regionálního rozvoje, o aktuálních trendech v teoreticko-metodologických přístupech regionalistiky, o vývojových směrech regionální věd a jejich vlivu na teoretické koncepty a praktickou realizaci regionálního rozvoje.

Ostatní informace a studijní záležitosti

Oborové rady a komise

Vyhlášky a opatření

Studijní záležitosti

 

Kontakt

Studijní referentka pro doktorské studium

Klára Horová
E-mail: klara.horova@vse.cz
Telefon: 224 095 540
Místnost: NB 396

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia, prosím kontaktujte studijní referentku.

 

Proděkanka pro studium

Ing. Adéla Zubíková, Ph. D.

E-mail: adela.zubikova@vse.cz

Telefon: +420 224 09 5620

Místnost: NB 320

 

Proděkan pro vědu

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph. D.

E-mail: pelucham@vse.cz

Telefon: +420 224 095 628

Místnost: NB 348

 

Studentský tajemník pro doktorské studium

Ing. Lucia Bartůsková, Ph. D

E-mail: lucia.bartuskova@vse.cz

Telefon: +420 224 09 5659

Místnost: NB 319