Doporučení Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze k realizovaným hospodářsko-politickým opatřením v „období koronavirové pandemie“

Vzhledem k mimořádnosti situace je nezbytné zabezpečit restart celých odvětví ekonomiky – cestovní ruch, doprava, služby, pohostinství atd., a proto lze počítat s výrazným zvýšením deficitu veřejných rozpočtů, který bezesporu přesáhne 3 % HDP. To by představovalo při výši nominálního HDP v roce 2019 (5652,553 mld. Kč) částku 169,58 mld. Kč. Pro letošní rok se dá počítat s poklesem nominálního HDP řádově o stamiliardy Kč, proto je nutné počítat s vyšším schodkem státního rozpočtu, který může dosáhnout i více než 5 % nominálního HDP.

Česká republika si může výše uvedené dovolit i z toho důvodu, že dosud patříme k nejméně zadluženým zemím Evropské unie.

Tým Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE, dále jen tým NF VŠE,  důrazně upozorňuje, že nelze diskriminovat případné příjemce pomoci z veřejných prostředků jen díky tomu, že jejich sídlo nebo podnikatelská činnost se nachází v územních jednotkách (např. u nás Praha), jejichž podporu nedoporučuje či dokonce zakazuje eurokracie z Bruselu.

Tým NF VŠE zásadně nesouhlasí, aby “koronavirová situace” byla zneužita pro neadekvátní uvolnění rozpočtové kázně až do roku 2027. Považuje tento proces za nezodpovědný a ve svém důsledku může poškozovat především mladou generaci. Pokud si průběh hospodářského cyklu vyžádá uvolnění rozpočtové kázně, mělo by toto opatření skončit bezprostředně poté, co ekonomika (měřeno pozitivním přírůstkem reálného HDP) zaznamená 2 po sobě jdoucí období růst.

Tým NF VŠE si uvědomuje, že v mimořádné době je třeba přijímat i mimořádná opatření.

Tým NF VŠE důrazně upozorňuje, že používání keynesiánských nástrojů, ve formě stimulace poptávkové strany v ekonomice (plošné vyplácení finančních částek, různé dotace a subvence atd.), je podstatně více finančně náročné než jít cestou stimulace nabídkové stránky ekonomiky. To mimo jiné znamená snižování daňové zátěže, adresná stimulace opravdu potřebným a subjektům – domácnostem a firmám, které jsou bezprostředně postiženy proti koronavirovým opatřením státu.

 

Další doporučení týmu NF VŠE v hospodářsko-politické oblasti

 

 1. Opatření v daňové oblasti

Zrušení daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky (sdílená daň), a to následovně:

 • Zrušit povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podle paragrafu 7, Zákona o daních z příjmu, č. 586/1992 Sb. za rok 2019.
 • V návaznosti na to zrušit placení případných záloh pro živnostníky za rok 2020.

Dopad na státní rozpočet se dá odhadovat ve výši celkového plánovaného příjmu pro rok 2020, tj. cca 6,5 mld. Kč minus 0,89 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 5,61 mld. Kč.

Dopad na ostatní součásti veřejných rozpočtů se dá odhadovat ve výši celkového příjmu pro rok 2020, tj. 8 mld. Kč mínus 1,09 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 6,91 mld. Kč.

Obdobné opatření přijmout i pro rok 2021. Očekávaný dopad na veřejné rozpočty v roce 2021 cca 8 mld. Kč.

 • snížit sníženou sazbu DPH z 15 % na 10 % k okamžiku účinnosti novely zákona o DPH č. 235/2004, Sb. nejméně do konce roku 2021. Očekávaný dopad pro rok 2021 20-25 mld. Kč. Toto opatření může působit na cenovou stabilitu a sníží ohrožení sociálně slabších skupin obyvatelstva při nákupu nezbytného zboží a služeb, které potřebují k běžnému zabezpečení chodu domácnosti.
 • zrušit doplatek daně z příjmu právnických osob již za rok 2019 u společností do ročního obratu 20 mil. Kč nebo počtu zaměstnanců do 5 osob.
 • zrušit zálohy na daň z příjmu právnických osob nejméně pro zdaňovací období roku 2020 u společností do ročního obratu 20 mil. Kč nebo počtu zaměstnanců do 5 osob.
 • zkrátit dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na 10 dnů s okamžitou platností, nejméně do konce roku 2020(stát nemá důvod zadržovat peníze podnikatelů, kteří je nezbytně potřebují pro svou činnost, a to obzvláště v době, kdy se jim razantně snížily příjmy).
 • zachovat dobu na vrácení DPH v současné délce 30 dnů pro rok 2021 i další roky.
 • zvýšit možnost daňových odpisů u první skupiny (odpisy na 3 roky), u druhé skupiny (odpisy na 5 let), tím je zkrátíme u obou skupin o jeden rok, a tím zůstane více finančních prostředků podnikatelům.

Tým NF VŠE doporučuje zrušení daně z převodu nemovitostí bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tým NF VŠE doporučuje zvážit, zda nenastala doba ke snížení spotřební daně u nafty a benzinu na úroveň, která by nepřesahovala minimální sazbu stanovenou EU.

 

 1. Emisní povolenky

Tým NF VŠE navrhuje zrušit povinnost platby emisních povolenek.

To umožní zastavení či zpomalení případného růstu cen energií. Za jistých okolností může toto opatření vést naopak ke snížení cen pro konečného spotřebitele.

 

 1. Opatření pro automobilový průmysl
 • Tým NF VŠE navrhuje zrušení již přijatých opatření Evropskou unií v rámci prosazování elektromobility. Tato opatření by bezesporu vedla k vážnému ohrožení hospodářství České republiky vzhledem k podílu automobilového průmyslu na celkové produkci.
 • Posunutí realizace dalších opatření v oblasti takzvaného “klimatického náboženství“ až šílenství. Revize činnosti komisí typu Uhelné komise atd.

 

 1. Měnová politika
 • Nepřijmout připravovanou novelu zákona o ČNB, která nadměrně zvyšuje restrikce a zásahy ČNB do finančního sektoru, což povede mimo jiné ke ztížení podmínek pro získání hypoték apod.

Tým NF VŠE důrazně varuje před opatřením, které používá v současné době ECB, které by mohlo vést k financování státního dluhu primárními nákupy vládních dluhopisů ze strany ČNB. Poptávka ze strany třetích subjektů po emisi státních dluhopisů zatím převyšuje jejich nabídku, není tedy důvod ke “kvantitativnímu uvolňování peněz” ze strany ČNB. Níže uvedené údaje o posledních emisích státních dluhopisů zatím ukazují, že k těmto zásahům ze strany ČNB nejsou dány ekonomické důvody.

 

Zdroje financování mimořádných opatření

Tým NF VŠE navrhuje:

 • jednorázově snížit provozní náklady jednotlivých kapitol státního rozpočtu v roce 2020 o 10 %.
 • úspory plynoucí z úpravy státního rozpočtu, které sníží platby všem neziskovým institucím kromě těch, které vykonávají sociální služby nebo realizují sportovní aktivity na území České republiky.
 • emise státních dluhopisů.

K tomu tým NF VŠE upozorňuje, že někteří zaměstnanci ČNB straší představitele vlády, že se sníží zájem o emise vládních dluhopisů a požadují přijetí okamžitého opatření, které by ČNB umožňovalo nakupovat vládní dluhopisy ve speciálním režimu – viz snaha o zkrácený legislativní proces při přijímání novely zákona o ČNB, vztahující se k obchodům na volném trhu a úvěrovým operacím. 

O zatím zbytečných obavách z nedostatečné poptávky po emisích dluhopisů svědčí výsledky aukcí dluhopisů, které proběhly již v době koronavirové krize na konci března a na začátku dubna 2020. Např. 23.03.2020 byla celková poptávka po emitovaných dluhopisech 61,0 mld. Kč při prodeji 55 mld. Kč. Dne 26.03.2020 byla celková poptávka 74 mld. Kč při prodeji 68,6 mld. Kč. A při emisi 01.04.2020 dosáhla poptávka dokonce 161,4 mld. Kč při prodeji 88,6 mld. Kč, poptávka byla téměř dvojnásobná.


Tým NF VŠE komentuje průběžně realizovaná hospodářsko -politická opatření vyhlášená v nouzovém režimu

 • 19. 3. 2020
  • Vláda schvaluje finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné a ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ, pokud na stejné dítě nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.[1]
 • 26. 3. 2020
  • Zákon č. 129/2020 Sb.[2]
  • Změna státního rozpočtu pro rok 2020.
  • Deficit zvětšen na 200 mld.
  • Hlavní změna u výdajů: navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 mld. Kč.
  • Tým NF VŠE postrádá propočet dopadů poklesu příjmů z jednotlivých daní na státní rozpočet, respektive na celostátní příjmy z jednotlivých daní.
 • 27. 3. 2020
  • Zákon č. 137/2020 Sb.[3]
  • Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.
  • Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.
  • Tým NF VŠE navrhuje zrušení zavedení třetí a čtvrté etapy EET
 • 27. 3. 2020
  • Zákon č. 134/2020 Sb.[4]
  • Odložení záloh na zdravotním pojištění pro OSVČ do 3. srpna a ti, kdo je tam posílali, tak jim budou převáděny na devátý měsíc.
 • 27. 3. 2020
  • Zákon č. 136/2020 Sb.[5]
  • Zálohy pro OSVČ na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanost jsou pozastaveny pro březen až srpen.
  • Ti, kdo je platí v tomto období, tak se použije na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.
  • Pojistné na z vyměřovacího základu pro rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc mezi březnem až srpnem, pokud se vykonávala činnost, o 2544 pro OSVČ s hlavní výdělečnou činností a o 1018 pro OSVČ s vedlejší výdělečnou činností.
  • Tým NF VŠE doporučuje u OSVČ zrušit platby sociálního pojištění na dobu 6 měsíců, a přitom těmto osobám běží započítávání doby do ekonomicky aktivního období. OSVČ nepomůže pouhý odklad těchto plateb, pro postižené OSVČ je nutné zabezpečit dostupnost financí nejméně po dobu 6 měsíců.
 • 27. 3. 2020
  • Zákon č. 133/2020 Sb.[6]
  • Schválení ošetřovného pro děti do 13 let pro zaměstnance, v péči o dítě je možno se střídat
  • Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

 

COVID I, COVID II a COVID +

 • Úvěr COVID I[7]
  • Bezúročný úvěr bez poplatků od 500 tisíc do 15 milionů.
  • Až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, splatnost 2 roky, odklad splátek až na 12 měsíců.
  • Na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na další provozní výdaje.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) k 3.4. schválila podnikatelům, kteří podali žádost v programu COVID I, bezúročné úvěry za více než 300 milionů korun.
  • V první vlně programu na podporu malých a středních firem zasažených v souvislosti s koronavirem přijala přes 3200 žádostí přesahující 10 miliard korun.
 • Úvěr COVID II[8]
  • Příjem žádostí o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II byl v 2.4. odpoledne obnoven a jeho limit se zvýšil z 1,5 miliardy na pět miliard korun kvůli enormnímu zájmu.
  • Za úvěry bude i v tomto případě ručit stát, prostřednictvím ČMZRB, a to až do 80 procent jistiny.
  • Maximální délka záruky bude tři roky.
  • Financován ze strukturálních fondů EU → nemožnost čerpání pro Prahu.
 • Covid plus[9]
  • Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) bude kromě pojištění nově poskytovat také záruky velkým firmám nad 250 zaměstnanců.
  • Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.
  • Pojistná kapacita EGAP navýšena na 330 miliard KČ.

Tým NF VŠE upozorňuje na to, že u takto pojatých způsobech pomoci ze strany veřejných rozpočtů může dojít k čerpání finančních prostředků i ekonomickými subjekty, které nejsou postiženy pandemií koronaviru a přesto si o čerpání finanční pomoci požádají.

 

MPSV – Antivirus[10] (kurzarbeit)

 • Schváleno 31.3. na vládě, příjem žádostí by měl začít 6.4.
 • Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun.[11]
 • Návrh předložen sněmovně, stav legislativní nouze.
 • Kompenzace náhrady mezd, zmírnění negativních dopadů na zaměstnanost.
 • Částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci pro všechny firmy bez rozdílu jejich velikosti viz.[12]
 • Pokud je nařízena karanténa zaměstnanců, tak zaměstnanec pobírá 60 % mzdy → příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacené náhradní mzdy.
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení vlády → zaměstnanec pobírá 100 % mzdy a příspěvek pro zaměstnavatele je 80 % z vyplacené mzdy.
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %) → zaměstnanec pobírá 100 % mzdy, příspěvek pro zaměstnavatele je 80 % z vyplacené superhrubé mzdy.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti → zaměstnanec pobírá 80 % ze superhrubé mzdy, příspěvek pro zaměstnavatele je 50 % z vyplacené superhrubé mzdy.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy → zaměstnanec pobírá 60 % mzdy, příspěvek je 50 % z vyplacené mzdy.
 • Jsou zde různé maximální výše příspěvků na jednoho zaměstnance (29 000 a 39 000).
 • + Pro OSVČ možnost využít mimořádnou okamžitou pomoc – jde o nepojistné dávky, tedy o dávky státní sociální podpory i o dávky pomoci v hmotné nouzi[13].
 • Pozor, aby nedošlo ke zneužití prostředků těmi, kteří je nepotřebují.
 • Programu antiviru se může účastnit až 280 000 firem s 3,1 mil. zaměstnanců (prověřit počet zaměstnanců) viz.[14]
 • Opatření se řídí českým právem.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědi.

Tým NF VŠE bere na vědomí, že odhad MPSV na dva týdny března takto poskytované pomoci je ve výši cca 11 mld. Kč. Z toho vyplývá, že každý měsíc poskytované pomoci by měl být měsíčně cca 22 mld. Kč.

Tým NF VŠE předpokládá, že příslušné státní instituce jednoznačně stanoví, pro jaké období se program antivirus bude uskutečňovat. Předpokládá, že potvrdí platnost realizace tohoto programu pouze pro období stavu nouze.

 

Liberační balíček I[15]

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně.
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

 

Liberační balíček II[16]

 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31.8.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET. Tým NF VŠE navrhuje úplné zrušení třetí a čtvrtou vlnu EET.
 • Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020 – Tým NF VŠE navrhuje zrušení záloh silniční daně do 15. 10.
 • Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků.

 

Vyjádření a doporučení k dalším hospodářsko-politickým opatřením

 • Vláda vyplatí osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 tisíc korun[17]. Původně bylo stanoveno několik podmínek, po vlně kritiky přistoupilo ministerstvo financí prakticky na plošné vyplácení pro všechny OSVČ podnikající před 13.3.[18]

Tým NF VŠE upozorňuje, že se jedná o plošné opatření, v rámci kterých mohou být finanční prostředky čerpány i OSVČ, které ve své činnosti nejsou přímo postiženy pandemií koronaviru. Z ekonomického hlediska se jedná o tzv. černé pasažéry. Tým NF VŠE doporučuje, aby tato dávka byla vyplácena adresně, a to postiženým OSVČ.  Na tuto částku 25 000 Kč by měli mít nárok i začínající aktivní podnikatelé, jejichž činnost byla zahájena v posledním roce a aktivně ji do opatření vlády vykonávali a tato činnost jim byla nouzovým stavem zrušena nebo omezena.  Částka (25 000 Kč) by měla být vyplácena pouze těm, kteří prokáží, že za rok 2019 měli příjmy (ne zisky) nejméně ve výši desetinásobku poskytované částky. Je nepřípustné vyplácet plošně částku i těm, kteří mají sice ”aktivní” živnostenský list, v posledním roce živnost nevykonávali vůbec nebo jen částečně, a přesto by měli mít nárok na bonus 25 000 Kč.

 • Vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti – pro úvěry sjednané do 26.3.[19].

Tým NF VŠE již 19.03.2020 doporučoval odklad splácení všech jistin a úroků na 6 měsíců pro ty ekonomické subjekty (tzn. domácnosti a firmy), které o to požádají, a to bez jakýchkoliv sankcí vůči nim. Tým NF VŠE považuje v současném období bankovní sektor ČR za nejstabilnější ze všech zemí EU, možná i včetně Švýcarska. Naprostá většina bank v ČR nemá zásadní problémy s likviditou, na rozdíl od většiny bank EU, hlavně pak eurozóny.

Tým NF VŠE upozorňuje, že toto opatření výrazně vylepší peněžní toky jak domácnostem, které jsou postiženy snížením příjmů (zvláště by jim to pomohlo u splácení hypoték), a také firmám, které jsou postiženy přerušením výrobního procesu, či firmám, u jejichž produkce se dá očekávat pokles poptávky.

 • Znemožnění dání výpovědi z nájmu pro pouhé prodlení s placením nájemného, prodlení ale muselo vzniknout nyní, a to převážně v důsledku mimořádných opatření, které nájemci znemožnily nebo ztížily nájemné zaplatit.

Tým NF VŠE v žádném případě nedoporučuje zasahovat do vlastnických práv a omezovat vlastníky nemovitostí v nakládání s jejich majetkem. Sociálně potřebným nájemníkům může stát výpomoci v rámci stávajících právních norem příspěvkem na bydlení, případně jinou sociální dávkou, byť mimořádného charakteru. Tým NF VŠE upozorňuje, že u nájmu i služeb spojených s bydlením (je dáno normativními náklady na bydlení), pokud tyto náklady přesahují 30 % (v Praze 35 %) příjmů všech členů domácnosti, má tato domácnost možnost využít stávající možnost v oblasti sociálních dávek – příspěvek na bydlení (viz Zákon o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. §24 ve znění zákona z roku 2016).

 • Možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020[20].
 • Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu do 30. června. Využít ho budou moci od 12. března. Na uhrazení splátek budou mít dva roky, do 31. března 2022. Pokud bude třeba, termíny budou prodlouženy o další tři měsíce[21].

Tým NF VŠE doporučuje, aby nájemné bylo odpuštěno tam, kde je pronajímatelem obec nebo stát po dobu trvání omezení činnosti nájemce. Tam, kde je vlastníkem soukromá osoba by obec či stát poskytl možnost požádat o refundaci nájemného z obecního či státního rozpočtu až do výše místně obvyklého nájemného, případně nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené před 11. 3. 2020 pro všechny jimž byla omezena činnost nouzovým stavem, případně dalšími restrikcemi ze strany státních či obecních institucí.

 • Firmy zavádějící inovace týkající se boje proti koronaviru do praxe budou moci využít proplacení 100 procent prokazatelných nákladů od státu. Vláda 1. 4. 2020 schválila tři miliardy korun do dotačního programu Country for the Future.[22]
 • Malé a střední firmy, které potřebují pořídit nová technologická zařízení a vybavení, aby mohly produkovat zdravotnické prostředky související s bojem proti koronaviru či řešením následků jeho šíření mohou od minulého týdne žádat o dotace v programu Technologie COVID-19. Prostředky mohou uplatnit zpětně na výdaje od 1. února. Žádat mohou o příspěvky od 250 tisíc do 20 milionů korun. Míra podpory v tomto programu byla stanovena na 50 procent.[23] – výše dotace je odvozena od velikosti podniku: malý podnik: až 45 % způsobilých nákladů střední podnik: až 35 % způsobilých nákladů[24].
 • Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19, ve kterém je připraveno 200 milionů korun. Dotaci je možné použít na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, případně na úhradu mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena, přičemž bude výrazně zvýšena kapacita. Firmy budou moci žádat také o financování vybraných neinvestiční výdajů na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe. Maximálně výše podpory bude pět milionů korun.[25]
 • Vláda uvažuje, že by do některých klíčových podniků mohl vstoupit stát, a to v případě, že se dostanou do problémů. České televizi to potvrdil premiér Andrej Babiš i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček[26].

Tým NF VŠE s takto pojatým řešením nesouhlasí. Případnou účast státu ve firmách realizovat pouze zárukami při vydávání firemních dluhopisů, s maximální délkou splatnosti 36 měsíců. Toto opatření by mělo umožnit překlenout problémy s likviditou, případně přechodnou tíživou finanční situaci vzniklou v souvislosti s opatřeními státních institucí v boji s koronavirem. Toto opatření by se mělo realizovat pouze v případě, že o něj firmy sami požádají. Banky by v případě dalšího úvěrového financování měly brát v potaz, že tyto dluhopisy jsou zaručeny státem a neměly by výši jejich emise započítávat do rizikových úvěrů.

Tým NF VŠE doporučuje, aby jakákoliv forma pomoci z veřejných rozpočtů byla podmíněna tím, že firmy dobrovolně nebudou vyplácet dividendy a tantiemy z výsledku hospodaření roku 2019 a roku 2020. Zdůvodnění je takové, jestliže mají firmy na vyplácení dividend a tantiem nepotřebují žádat o finanční pomoc z veřejných rozpočtů.

 

Tento materiál vznikl na základě podkladů k realizaci opatření ze strany státních institucí a v návaznosti na doporučení doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., proděkana NF VŠE, ze 17. 3. 2020 a v návaznosti na prohlášení akademiků NF VŠE z 19. 3. 2020. Text je průběžně aktualizován ve spolupráci se skupinou akademiků a studentů Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE a reaguje na vývoj situace v hospodářství.

 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

doc. PhDr. Ján Pavlík, Ph.D.

Ing. Josef Klement

Ing. et Ing. Martin Zeman

Ing. Adéla Zubíková

Ing. Jan Kozák

Ing. Milan Bednář

Ing. Štěpán Křeček

Bc. Tomáš Lejsek

Pavel Smolák

Lubor Šimůnek


[1] https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=109&r=2020

[2] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-129

[3] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-137

[4] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-134

[5] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-136

[6] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-133

[7] https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

[8] https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

[9] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-podpori-ceske-podniky-prostrednictvim-38080

[10] https://www.mpsv.cz/antivirus

[11] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3069948-zive-vlada-jednala-o-kurzarbeitu-i-o-vyplaceni-prispevku-pro-osvc-postizene

[12] https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d

[13] https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info

[14] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3072360-firmy-mohly-dostat-prispevky-na-mzdy-do-nekolika-dnu-rika-ke-kurzarbeitu-malacova

[15] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

[16] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

[17] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

[18] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

[19] https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

[20] https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodne-pom

[21] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3070462-ceska-narodni-banka-zmirnila-pravidla-pro-hypoteky

[22] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3070462-ceska-narodni-banka-zmirnila-pravidla-pro-hypoteky

[23] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3070462-ceska-narodni-banka-zmirnila-pravidla-pro-hypoteky

[24] https://www.oppik.cz/dotacni-programy/technologie-covid

[25] https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3070462-ceska-narodni-banka-zmirnila-pravidla-pro-hypoteky

[26] https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3071906-koalice-zvazuje-castecne-zestatnit-klicove-spolecnosti-z-opozice-zni-hlasy-proti