Co vám prozradí Statistika kreditů?

Chcete-li úspěšně dostudovat, musíte především pravidelně dostatek kreditů získat a také jich moc neztratit. V InSIS proto najdete odkaz Statistika kreditů, který vám vždy prozradí, jak dobře (nebo špatně) si stojíte.
Vysvětleme si proto zde, 1) co vás ve Statistice kreditů má zajímat určitě a 2) co znamená každá položka.

1) Co vás ve Statistice kreditů má určitě zajímat?

Především si hlídejte položku „Počet získaných kreditů za dosavadní období studia“. Proč?
Tato položka totiž znamená přesně totéž co tzv. „kontrolní kredity“ zmiňované Studijním a zkušebním řádem. Tento řád říká, že po každém semestru musí počet vašich získaných kontrolních kreditů dosahovat alespoň takové hodnoty, která odpovídá počtu studovaných semestrů vynásobenému číslem 20. Jinými slovy: po druhém semestru musíte mít 40 kreditů, po třetím aspoň 60 kreditů, po čtvrtém 80 kreditů… (Když se podíváte do úvodní tabulky Statistiky do sloupce „Souhrn“, uvidíte, kolik jste měli kontrolních kreditů po každém semestru.)
Neplnění této povinnosti není bez následků: zaplatíte totiž za tento prohřešek tím, že vám budou odebrány rezervní kreditové poukázky, a to přesně v takovém počtu, který vám do splnění podmínky schází. Budete-li mít například po 3. semestru jen 54 kontrolních kreditů namísto požadovaných 60, bude vám 6 rezervních poukázek odebráno. (To, kolik kreditů už vám bylo odebráno, se skrývá v položce „Korektura kreditů“ – pozor ale, v této položce se zároveň započítávají i další věci, viz níže u úplného vysvětlení této položky.)
(Důležitá poznámka: Výše uvedená povinnost a tresty uplatňované za její neplnění jsou však omezeny následujícím způsobem: jakmile máte získány všechny kredity za standardní předměty (tedy vše bez kreditů za zkoušky), pak už se na toto pravidlo ohlížet (a obávat se trestu za jeho neplnění) nemusíte!)
Z toho plyne, že tyto povinnosti lze porušovat pouze tak dlouho, dokud vám zbývají rezervní poukázky. Proto si musíte hlídat také, kolik vám zbývá poukázek – podívejte se do položky „Volné poukázky“. Je jich ještě dost na to, abyste dostudovali? Tj. máte již ještě aspoň tolik, kolik kreditů máte ještě získat? Pokud ne, vaše studium pravděpodobně brzy skončí… (Chcete-li tomuto osudu uniknout, podívejte se do Studijní vyhlášky Národohospodářské fakulty na možnosti, jak lze kreditové poukázky přidat.)

2) Co znamenají jednotlivé položky Statistiky kreditů

Přehled kreditů

 • Počet získaných kreditů za dosavadní období studia – to jsou ve skutečnosti kontrolní kredity. To jsou kredity, které jste získali z pohledu InSIS tzv. „v období“, tj. v nějakém konkrétním semestru. Patří do nich skoro všechno, jen ne kredity za uznané předměty (protože ty jste přece v žádném konkrétním semestru na VŠE nevystudovali) a ne kredity získané v semestru, který vám pak byl přerušen (protože ten semestr se vám do studia nepočítá).
  Pozor: kredity za předměty úspěšně absolvované a uznané na VŠE ze studia na zahraniční univerzitě, ke kterému jste byli vysláni VŠE v rámci smluvních vztahů (bez přerušení studia), sem patří také! Tím, že jste během výjezdu do zahraničí neměli přerušeno, berou se příslušné kredity jako vystudované v daném semestru.
 • Kredity uznané mimo období – to jsou kredity za předměty uznané z předchozího studia na VŠE nebo na jiné vysoké škole. Jelikož jste je neabsolvovali v rámci studia na VŠE, nepatří do žádného konkrétního semestru, proto jsou uznané tzv. „mimo období“. Pozor: kredity za předměty úspěšně absolvované a uznané na VŠE ze studia na zahraniční univerzitě, ke kterému jste byli vysláni VŠE v rámci smluvních vztahů (bez přerušení studia), ty sem nepatří. Ty se počítají normálně do kontrolních kreditů, tedy do položky „Počet získaných kreditů za dosavadní období studia“.
 • Počet kreditů získaných mimo období – občas se může stát, že normálně studujete, ale najednou uprostřed zkouškového období (poté, co jste již něco úspěšně absolvovali) onemocníte tak, že je Vám studium dočasně přerušeno. Daný semestr se Vám pak nepočítá při sledování kontrolních kreditů, a logicky se Vám do kontrolních kreditů nepočítají ani předměty, které jste v tomto přerušeném semestru stihli absolvovat. Na druhou stranu nelze popřít, že je máte hotové, a proto je sledujeme v této zvláštní kolonce, „mimo období“.
 • Celkem kreditů za studium – to je prostě součet „počtu získaných kreditů za dosavadní období studia“, „počtu kreditů uznaných mimo období“ a „počtu kreditů získaných mimo období“. Studenti bakalářského studia mají celkem získat 180 kreditů, navazujícího magisterského 120 kreditů.

Přehled poukázek

 • Poukázky přidělené na začátku studia – jejich počet je jasně dán stupněm Vašeho studia. Studenti bakalářského studia mají 216 poukázek (tj. 36 rezervních), studenti navazujícího magisterského studia 144 poukázky (tj. 24 rezervní).
 • Korekce poukázek – původně přidělený počet poukázek Vám mohl být během času zvýšen či snížen. Celkový („čistý“) výsledek toho zvyšování/snižování naleznete právě v této položce.
  O jaké snížení mohlo jít? 1) O odebrání kreditových poukázek za to, že máte příliš málo kontrolních kreditů (vysvětleno výše na této stránce). 2) O odebrání kreditových poukázek, kterých jste se vzdali tím, že jste jinému studentovi doporučili přidání poukázek – viz pravidla daná Studijní vyhláškou Národohospodářské fakulty.
  O jaké zvýšení mohlo jít? 1) O přidání poukázek za absolvování kursu tělesné výchovy. 2) O přidání poukázek na základě doporučení jiného studenta. 3) O přidání poukázek za úspěšné studium v zahraničí. Jiné způsoby přidání poukázek na naší fakultě neexistují – opět viz pravidla daná Studijní vyhláškou Národohospodářské fakulty.
 • Spotřeba poukázek – zde se sleduje, kolik poukázek jste již využili. Tato položka je podrobněji rozepsána v samostatné tabulce „Přehled čerpání poukázek“.
 • Volné poukázky – sečtěte počet poukázek přidělených na začátku studia a korekci poukázek, odečtěte spotřebu poukázek a dostanete, kolik volných kreditových poukázek Vám ještě zbývá. Proč je toto číslo důležité, viz výše na této stránce.

Přehled čerpání poukázek

 • Získané kredity – neznamená nic jiného, než kolik jste již celkem získali kreditů. Je to tedy stejné číslo jako v položce „Celkem kreditů za studium“.
 • Ztracené kredity – některé předměty jste neabsolvovali úspěšně. Za ně jste vyčerpali poukázky, ale nic za ně nezískali. Tomuto počtu kreditů, který jste získat mohli, ale nezískali, proto říkáme „ztracené kredity“.
 • Příplatek za uznání – chcete-li si dát uznat nějaký předmět, který jste vystudovali již dříve, někde jinde, vyčerpáte na uznání předmětu o něco více poukázek, než kolik činí kreditová hodnota daného předmětu. O kolik přesně? Je to jednoduché – za každý 1 uznaný kredit se vám strhne 1,2 kreditové poukázky, tedy ke každému kreditu ještě dvě rezervní desetinky navíc – a to je onen „příplatek za uznání“.
 • Aktuálně zapsané neukončené předměty – za předměty, které právě studujete, jste poukázky již vyčerpali (v okamžiku, kdy jste si je zaregistrovali, resp. zapsali), ale ještě není jisté, zda kredity za ně získáte, nebo nikoli. Proto příslušný počet kreditů sledujeme ve zvláštní kolonce.
 • Registrované předměty na další období – už okamžikem registrování předmětu čerpáte poukázky (poukázky totiž jsou nutnou podmínkou k tomu, abyste se mohli ucházet o zápis nějakého předmětu), proto takto vyčerpané poukázky sledujeme ve zvláštní položce. Do těch výše uvedených poožek by se nehodily…