Pravidla pro omlouvání a přerušování studia

1.) KOMU PŘEDAT OMLUVENKU OD LÉKAŘE?

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia Národohospodářské fakulty jsou povinni všechny omluvenky od lékaře zadávat do systému ISIS POUZE prostřednictvím studijních referentek.

2.) DO KDY JE NUTNÉ PŘEDAT OMLUVENKU NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ?

ORIGINÁL (sken, ani kopie se neuznávají) omluvenky je student povinen doručit na studijní oddělení.

V případě krátkodobé nemoci (max 14 dnů) do 3 pracovních dnů po skončení nemoci.

V případě dlouhodobé nemoci (15 dnů a déle) je student povinen dodat na studijní oddělení (poštou) neschopenku s potvrzením od lékaře o začátku nemoci, přičemž ukončení nemoci doloží do 3 pracovních dnů po skončení nemoci.

Pokud nebude studijní oddělení včas informováno o pracovní neschopnosti studenta, nebudou mu uznány zdravotní důvody při projednávání případného nesplnění studijních povinností.

Studijní referentka zkontroluje náležitosti omluvenky a vloží termín nemoci do systému ISIS. Student je povinen kontaktovat vyučujícího a domluvit se s ním na omluvení termínu výuky/zkoušky, či na náhradním termínu zkoušky.

Uvádění nepravdivých údajů v omluvenkách, falšování atp. bude postihováno disciplinárním řízením s možností vyloučení ze studia.

!!! POZOR !!!

Je nepřípustné, aby v období pracovní neschopnosti, které je vloženo do systému ISIS student vykonával jakékoliv studijní aktivity (písemky, zkoušky apod.)

3.) KDO PŘEDMĚT OMLUVÍ?

Pravomocí omluvit zapsaný předmět disponuje pouze vyučující (přednášející) daného předmětu.

Vyučující může omluvit předmět POUZE na základě omluvenky vložené do systému ISIS.

Pokud důvody omluvy vyučující či zkoušející neuzná, může student požádat o omluvu vedoucího příslušné katedry.

DOLOŽIT ZÁVAŽNÉ ZDRAVOTNÍ DŮVODY LZE POUZE JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ.

NA JINÉ DOKLADY NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

Způsob 1:

Potvrzení o pracovní neschopnosti na oficiálním „neschopenkovém“ formuláři.

Lékař je tento oficiální formulář povinen vystavit studentům, kteří jsou činní v pracovním poměru, a ve většině případů Vám vystaví toto Potvrzení bez okolků. Právní názory se však různí, zdali na to má prostý student (student bez zaměstnání) právní nárok, a proto je zde ještě druhá možnost, jak lze pracovní neschopnost prokázat.

Způsob 2:

Potvrzení o pracovní neschopnosti na oficiálním fakultním formuláři. (zde)

Nedostanete-li od lékaře vyplněný oficiální „neschopenkový“ formulář dle prvního způsobu, lékař má stále povinnost posoudit Vaši pracovní schopnost v rámci tzv. „posudkové činnosti“ dle ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.: ust. §38 Posudková činnost: „Hrazená péče zahrnuje posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dočasné neschopnosti ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 191 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.“