Konference: Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech

Ve dnech 2.-3. června 2022 proběhla na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze vědecká konference „Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech“. Organizátorem konference byla Katedra filosofie NF.

Samotné téma konference může navozovat představu, že byla zorganizována „ad hoc“ v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, avšak její geneze sahá až do minulého roku. Idea konference se zrodila v souvislosti s kurzem, který katedra filosofie už několik let úspěšně provozuje, totiž „Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén“ (5FI469), a který vyučují Mgr. Ing. J. Krist a Ing. M. Helebrant, MBA, přičemž právě první jmenovaný fungoval od počátku jako spiritus agens veškerého konferenčního dění.

Konference se svými příspěvky zúčastnilo 14 pracovníků z akademické sférya 2 z jiných institucí; mezi příspěvky byly tři studentské a tři přednesli doktorandi. Konference se též zúčastnili 3 další doktorandi a 5 studentů.

Hlavním cílem konference bylo objasnit řadu problémů a přístupů spjatých s fenoménem války. Témata zahrnovala otázky spravedlivé války (J. Pavlík, M. Vacura, M. Riegel), možné alternativní přístupy k válce u F. Nietzscheho a N. Machiavelliho (J. Krist), válečné aspekty civilizační expanze do prostoru (D. Váňa), literární přínosy tzv. ztracené generace (M. Kovář, O. Babka), vztah strategie a demokracie v kontextu relevance Clausewitzovy teorie pro současné válčení (M. Helebrant), rétorickou analýzu tří slavných válečných projevů (J. Kašný) i rozbor filosoficko-ideologických východisek Putinova válčení (M. Jabůrek). V historicko-ekonomické sekci byly předneseny příspěvky o opiových válkách (A. Skřivan), o fiskální politice USA za 2. světové války (Z. Johnson) a o problému nucených prací na konci 2. světové války (V. Daněk). Studenti přispěli třemi tématy: o fenoménu rytířství (V. Pavlů), o privatizaci vojenství (T. Křížek) a zamyšlením nad „moderností“ ruské armády (A. Tokarčíková). (Bližší informace na stránkách katedry filosofie NF VŠE) Všechna témata byla široce diskutována, a to nejen ve svých teoretických aspektech, ale též v souvislostech stávajícího konfliktu na Ukrajině.

Konání konference umožnil finanční příspěvek od Interní grantové agentury VŠE v Praze; jejím výstupem bude sborník, jehož vydání sponzoruje Česká spořitelna, a speciální číslo recenzovaného elektronického časopisu E-LOGOS.