Národohospodářská fakulta VŠE v Praze vydává Výroční zprávu za rok 2023

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen NF VŠE) vydává Výroční zprávu za rok 2023, ve které je (mimo jiné) možné nalézt významné úspěchy, kterých se fakultě podařilo dosáhnout, a změny. Níže uvádíme výběr klíčových úspěchů a aktivit zmíněných ve výroční zprávě.


Vědecká činnost

Na NF VŠE byly v roce 2023 řešeny tři granty financované Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). Výzkumné projekty byly zaměřeny na kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem, dále probíhaly poslední aktivity ve dvou projektech, kterým byla prodloužena doba realizace, tj. problematika odolnosti (resilience) venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem, a dále v tématice perspektiv paternalismu v demokratické společnosti. Na jaře roku 2023 byly podány tři žádosti o projekt GA ČR, z nichž koncem roku uspěla žádost doc. Vacury (č. GA502014, název: Kdopak to mluví? Pragmatika a etika velkých jazykových modelů v demokracii, pro období 1. 1. 2024–31. 12. 2026).

Katedra regionálních studií pokračovala v realizaci víceletého velkého projektu smluvního výzkumu financovaného Evropskou komisí, který se týká empirických, analytických i vzdělávacích aktivit podporujících proces transformace uhelných regionů v České republice. Celý projekt navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu (dlouhodobá strategie EU), jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální pozice.

Celkově bylo členy NF VŠE publikováno 20 článků v časopisech s impakt faktorem (z toho 6 článků v druhém kvartilu), 10 článků v časopisech indexovaných v databázi Scopus, 21 recenzovaných článků, 8 knižních monografií, 14 příspěvků do knižních monografií a další.

 

Pedagogická činnost

Na NF VŠE došlo v roce 2023 k celé řadě inovací v rámci obsahu a organizace studia. NF VŠE na jaře 2023 aktualizovala studijní plány všech bakalářských a magisterských programů. Došlo, mimo jiné, k navýšení kreditové zátěže bakalářských a diplomových prací. V roce 2023 na NF VŠE úspěšně pokračoval mentoringový program pro studenty bakalářského i magisterského ročníku. Mentoring je forma spolupráce, která umožňuje přenos zkušeností, vzájemné obohacení a navázání profesionálního vztahu mezi absolventem NF VŠE (tzv. mentorem) a studentem NF VŠE (tzv. menteem). Program ve svém celku vede k posílení praktické dimenze výuky na NF VŠE. Projekt v rámci prvního ročníku započal v listopadu 2022 a trval do května 2023. Druhý ročník projektu započal v listopadu 2023 a přijato bylo 37 dvojic. NF VŠE i v roce 2023 poskytovala studentům fakulty celou řadu možností, jak dále prohlubovat praktickou dimenzi studia a v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži.

V roce 2023 se fakulta angažovala v přípravě řady rozvojových projektů, jež spadají do operačního programu Jan Amos Komenský, Národního plánu obnovy a dalších iniciativ a programů. Jedním z těchto projektů byl NPO_VŠE_MSMT_16603/2022, který́ inicioval transformaci 29 kurzů s cílem vytvoření elektronických podpor v LMS Moodle. Moodle je open-source Learning Management System (LMS), jenž poskytuje platformu pro online vzdělávání, umožňující učitelům vytvářet, spravovat a poskytovat kurzy a učební materiály. Podporuje různé formy interaktivního učení, jako jsou diskusní fóra, chatování, wiki stránky a další, což umožňuje studentům aktivní účast ve vzdělávacím procesu. Moodle také umožňuje personalizovat vzdělávací obsah a aktivity podle potřeb jednotlivých studentů a podporuje různé typy obsahu, jako jsou textové dokumenty, multimediální soubory, odkazy na webové stránky, videa a další. Projekt má být dokončen v polovině roku 2024, avšak seznam kurzů s Moodle podklady bude nadále rozšiřován i po ukončení projektu. Fakulta v roce 2023 spolupracovala na přípravě celé řady celouniverzitních projektů. Například na projektu Mezisektorové spolupráce se zaměřením na tematiku ESG reportingu a její prohloubení v České republice související se stále silnějšími tlaky na environmentální a sociální udržitelnost. Ve vztahu k plánované reformě doktorského studia se fakulta také zapojila do přípravy meziuniverzitního projektu, který́ bude financován z MŠMT, název „Příprava na implementaci reformy doktorského studia pro roky 2024-2025“.

V akademickém roce 2023 se NF VŠE opět aktivně podílela na realizaci „Inovačního týdne“. Během tohoto týdne fakulta uspořádala řadu zajímavých akcí. Mezi nejvýznamnější patřila externí přednáška expertů z EY a společnosti Moore Czech Republic, s.r.o. a odborné přednášky Ing. Aleše Zatloukala a Ing. Dalibora Dymáka ze společnosti ČEZ. Studenti měli také příležitost seznámit se s tématem sociálně-ekonomického rozvoje Prahy prostřednictvím přednášek Ing. Patrika Paneše, Ph.D., ředitele odboru rozpočtu magistrátu, Ing. Vladimíra Lieberzeita a Sead-Aladina Kačareviče, MSc. z Institutu rozvoje hlavního města Prahy.

Další významné akce zahrnovaly odbornou přednášku vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., a přednášku Dr. Barbary Kolmové, viceprezidentky Rakouské centrální banky a prezidentky Hayekova institutu. Studenti také absolvovali přednášku o rozpočtovém procesu hlavního města Prahy s Ing. Patrikem Panešem, Ph.D., a Pavlem Vyhnánkem, M.A.

Inovační týdny byly doplněny exkurzemi do České národní banky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního oblastního archivu a Senátu parlamentu ČR. Týden byl zakončen panelovou diskusí na téma “Kdo se o nás postará”, kterou pořádal prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Pro podporu talentovaných studentů uspořádala NF VŠE již tradiční akci Slavnostní ocenění nejlepších studentů NF VŠE, a to dne 20. 6. 2023. Oceněno bylo 17 nejlepších studentů jednotlivých bakalářských studijních programů a 14 nejlepších studentů jednotlivých magisterských studijních programů.

V neposlední řadě byla v průběhu celého roku získávána a vyhodnocována zpětná vazba ke studiu za spolupráce s Klubem absolventů NF VŠE. Na všech bakalářských i magisterských promocích bylo realizováno dotazníkové šetření o spokojenosti se studiem. Zpětnou vazbu formou rozhovorů získala NF VŠE na setkání s vybranými studenty bakalářského stupně na tzv. focus skupině dne 4. 5. 2023. Na základě zpětné vazby byly následně projednány a implementovány dílčí úpravy ve více než 30 předmětech bakalářského stupně studia.

 

Zahraniční vztahy

Spolupráce s University of Glasgow byla v roce 2023 dále prohloubena. V březnu se uskutečnila návštěva delegace z této univerzity při příležitosti oslav 300letého výročí narození Adama Smithe, kde byl pro české studenty a akademiky připraven workshop. Připravují se výměnné pobyty studentů a hostujících profesorů, a letní škola „Prague-Glasgow Summer School of Economics“, která se bude konat v červnu 2024. Hostující profesoři Theodor Koutmeridis, Marco Avarucci a Michele Battisti vedli úspěšné kurzy na NF VŠE, které zaznamenaly velký pozitivní ohlas mezi studenty.

Spolupráce pokračovala také s University of Vienna. Profesor Jean-Robert Tyran vedl kurzy Scientific Publishing in Economics a Behavioral and Experimental Economics. V příštím roce se do výuky zapojí i Dr. Sebastian Lutz.

V roce 2023 byla navázána spolupráce s University of Vaasa. Zájem o hostování na NF VŠE projevil profesor Petri Kuosmanen.

Fakulta dále pokračuje ve spolupráci s KDI School of Public Policy and Management. V březnu byl uspořádán webinář zaměřený na zvýšení zájmu korejských studentů o studium na NF VŠE v rámci double degree programu.

V roce 2023 byla oslovena Ocean University of China s cílem obnovit spolupráci v oblasti výměny akademických pracovníků a společných vědeckých projektů. Prvním krokem je opětovné uskutečnění letní či zimní školy ekonomie. Čínská delegace navštíví NF VŠE v červnu 2024.

V září 2023 byla uspořádána mezinárodní konference ve spolupráci s The International Institute of Social and Economic Sciences Prague a ESCP Business School, Paříž. Na základě této spolupráce bylo dohodnuto zahájení přípravných kroků k realizaci společného double degree programu a uspořádání další konference v roce 2024 v Paříži.

 

Ostatní činnosti

V roce 2023 zpracoval Znalecký ústav celkem 4 znalecké posudky z ekonomických oblastí, pro které má oprávnění.

Pracovníci fakulty v roce 2023 spolupracovali se subjekty různých kategorií. V kategorii státní správa probíhala spolupráce např. s MPSV, MMR či s MV, v kategorii podniková sféra např. s ČEZ, a.s. či s ICT Unie, z.s.

V roce 2023 pokračoval Klub absolventů NF VŠE ve své činnosti, přičemž uspořádal různorodé akce pro absolventy, mezi které patřila absolventská středa či účast NF VŠE na realizaci VŠE Alumni Homecomingu, který proběhl u příležitosti oslav 70 let od založení VŠE. Mezi významné aktivity patřil i výše uvedený projekt „NF Alumni Mentoring“. Klub, který měl v roce 2023 přes 400 členů, dále pokračuje ve spolupráci s Alumni centrem VŠE na pořádání různých akcí pro absolventy i studenty.

Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) i v roce 2023 umožňovala experimentální výzkum zainteresovaným výzkumníkům i studentům z ostatních fakult VŠE, FSV UK a CERGE-EI. Výzkumy se týkaly oblastí runu na banky, vlivu zdanění na spotřebitelské rozhodování, whistleblowingu, dobročinných příspěvků na psí útulky a dalších témat.