VŠE udělila čestný doktorát Johnu A. Listovi, odborníkovi na field experimenty

Na návrh vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE rozhodla vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze v listopadu 2019 o udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Johnu A. Listovi, profesoru University of Chicago.

Profesor List je mezinárodně uznávaným vědcem v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie a jedním z předních intelektuálů současnosti. Johna A. Lista proslavila po celém světě zejména vědecká práce vyznačující se významným přesahem do praxe, kdy je považován za zakladatele tzv. field experimentu, vědecké metody experimentálního zkoumání, která analyzuje intervence v reálném prostředí namísto laboratorním, čímž se proslavil po celém světě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na širokou škálu ekonomických problémů majících dalekosáhlý společenský přesah, a to v oblasti charity, vzdělání, cenového chování firem, diskriminace, environmentální ekonomie, finančních trhů, poskytování veřejných statků či roli trhu v rozvíjení racionality. Výsledky vědeckého bádání profesora Lista poskytují praktické implikace v charitativní či vzdělávací oblasti a dalších. Crain´s Chicago Business magazín vyhlásil v roce 2009 profesora Lista „rock star“ v oblasti filantropie právě za jeho přínos v oblasti motivátorů, které mohou zvýšit efektivnost charitativního fundraisingu. Výstupy profesora Lista v oblasti behaviorální ekonomie, kdy rámcování může zvýšit produktivitu pracovníka, byly aplikovány řadou korporací na celém světě. V oblasti výzkumu vzdělání obdržel profesor List 10 milionový grant, (v USD dolarech) na základě kterého byla založena mateřská škola the Griffin Early Childhood Center, v níž byl proveden field experiment, analyzující motivátory mající vliv na akademickou výkonnost učitelů.

Profesor List byl také zařazen do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015. Za přínosy v příbuzných či identických oborech ekonomie toto ocenění obdrželi již Richard Thaler (2017), H. Simon (1978) a D. Kahneman s Vernonem Smithem (2002). Je tedy jen otázkou času, kdy bude profesoru Listovi Nobelova cena za ekonomii udělena.

Slavnostní ceremoniál předání čestného doktorátu proběhl v pondělí 16. května 2022 od 11:00 hodin ve Vencovského aule VŠE v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov) za přítomnosti rektorky a dalších akademických funkcionářů VŠE v Praze, rektorů ostatních vysokých škol, velvyslanců zahraničních ambasád, významní hostů z organizací a institucí, studentů, absolventů i široké odborné veřejnosti:

  • Laudatio na profesora Johna A. Lista přednesl děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze prof. Zdeněk Chytil
  • Přednášku na téma „The Voltage Effect: How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale“ přednesl prof. John A. List
  • Tisková zpráva VŠE v Praze
  • Sestřih slavnostního ceremoniálu bude k dispozici později

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi Johnu A. Listovi zapadá do profilu VŠE v Praze jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozvíjet stávající ekonomické modely, a především je doplňovat v oblastech, kde je jejich funkčnost je omezená. Profesor List je zosobněním moderního multidisciplinárního přístupu k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí. Jeho intelektuální činnost jako hlavního představitele moderního vlivného proudu – experimentální a behaviorální ekonomie je velkou inspirací pro akademickou obec VŠE i pro podnikatelské prostředí.

Profesor John A. List se narodil 25. září 1968 ve městě Madison ve státě Wisconsin. Univerzitní ekonomické vzdělání získal na University of Wisconsin-Stevens Point a následně na University of Wyoming, kde obdržel doktorský titul. Akademickou dráhu zahájil na University of Central Florida jako vědecký asistent. Dále působil na University of Arizona, na University of Maryland a současně jako ekonomický poradce prezidenta v koncilu pro environmentální záležitosti. Od roku 2005 je profesorem ekonomie na University of Chicago, kde vedl do roku 2018 katedru ekonomie. Zde působí i nadále jako Kenneth C. Griffin Distinguished Service Professor. Rovněž působí v Ekonometrické společnosti, Americké akademii pro umění a vědy, The National Bureau of Economic Research (NBER) či Institute for the Study of Labor, (IZA). Profesor List byl zařazen v roce 2018 mezi top 25 behaviorálních ekonomů uskupením TheBestSchools.org. Dle RePEc, (Research Papers in Economics), patří profesor List mezi top světové ekonomy ze 40 000 ekonomů, kteří promovali v posledních dvaceti letech. V roce 2008 obdržel Arrow Senior Prize, v roce 2010 John Kenneth Galbraith prize, v roce 2012 převzal ocenění Yrjo Jahnsson Lecture Series prize, kdy 10 z 19 předchozích oceněných obdrželo Nobelovu cenu za ekonomii a v roce 2017 Klein Prize International Economic Review, přičemž 6 z 20 předchozích oceněných obdrželo Nobelovu cenu za ekonomii. Ve stejném roce obdržel the Hartsook Growing Philanthropy Award. Profesor List obdržel také čestný doktorát na Tillburg University v roce 2014 a na University of Ottava v roce 2016.

Během své bohaté vědecké kariéry publikoval více jak 200 odborných statí v American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics, Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic Literature, Journal of Political Economy, Experimental Economics a dalších. Dále vydal 10 knih, mezi nimi např. světový bestseller „The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life“ z roku 2013, napsaný s Urim Gneezym. Tato kniha je založena na field experimentech, cílících na skryté motivy ovlivňující ekonomické chování jedinců. Kniha adresuje společenské i ekonomické problémy tzv. „in the wild“ ve školách, firmách, kdy jedinci nemají tušení, že jsou pozorováni. Jedním ze zkoumaných problémů je např. diskriminace, cenové chování firem a další. Z nejnovějších knih lze uvést „The Voltage effect, How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale“ z roku 2022, která představuje teoretický a empirický vhled do toho, jak lze využít vědu k tvorbě vědy, tzv. „Science of using science“. Profesor List ve svém výzkumu i publikacích úzce spolupracoval, či spolupracuje s věhlasnými ekonomy jako je David Laibson, Steven Levitt, George Loewenstein či Daron Acemoglu.