Znalecký ústav

 • V souladu s odst. 3 čl. 1 Statutu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se rozhodnutím místopředsedy vlády České republiky a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce čj: 17/2006-ODS-ZN/6 z 5. června 2006 Národohospodářská fakulta VŠE stala ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech publikovaných v Ústředním věstníku České republiky.
 • Činnost znaleckého ústavu řídí tříčlenná komise (v souladu s čl. 16 Statutu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze) ve složení: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. předseda, prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. (místopředseda), Ing. Zdena Vostrovská, CSc. (člen). Administrativní činnost zabezpečují Ing. Jeannette Franková, MBA a Markéta Lačíková.
 • Projednané výstupy znaleckého ústavu předkládá pověřený člen komise znaleckého ústavu k podpisu děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze dle odst. 1 čl. 7 Statutu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
 • Toto opatření nabývá platnosti 1. 11. 2006.

Znalecká činnost v oborech

Rozhodnutím místopředsedy vlády České republiky a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce čj: 17/2006-ODS-ZN/6 z 5. června 2006 se Národohospodářská fakulta VŠE stala ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech:

EKONOMIKA s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

 • posuzování dodržování fiskálních pravidel
 • posuzování procesů v oblasti peněžnictví a bankovnictví
 • posuzování úvěrových případů
 • posuzování vztahů v oblasti pojišťovnictví
 • posuzování dodržování pravidel při řízení a správě podniků
 • posuzování dodržování pravidel kolektivního investování
 • posuzování veřejných výběrových řízení
 • posuzování privatizačních postupů
 • posuzování nakládání s veřejnými prostředky
 • posuzování činnosti investičních společností a podílových fondů
 • oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží
 • oceňování věcí nemovitých
 • oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části
 • oceňování cenných papírů
 • posuzování obchodu s cennými papíry
 • posuzování efektivnosti správy majetku
 • posuzování managementu podnikatelské sféry a veřejných služeb
 • přezkoumávání oprávněnosti finančního podnikání
 • právní aspekty podnikatelské činnosti
 • posuzování mezinárodních politických vztahů a dodržování mezinárodních smluv
 • posuzování mezinárodních ekonomických vztahů a dodržování mezinárodních smluv
 • posuzování dodržování pravidel hospodářské soutěže a antimonopolního chování
 • posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů
 • oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků
 • oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů
 • oceňování pohledávek
 • oceňování obchodního jmění při přeměnách společnosti
 • přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání zpráv
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři
 • přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku
 • stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení
 • zjišťování hodnot vypořádacích podílů.

SLUŽBY s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

 • posuzování poskytování obchodních služeb
 • posuzování dodržování pravidel ochrany spotřebitele
 • posuzování ochrany životního prostředí
 • posuzování oprávněnosti poskytování sociálních služeb a posuzování jejich úrovně