Znalecký ústav

  1. V souladu s odst. 3 čl. 1 Statutu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se rozhodnutím místopředsedy vlády České republiky a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce čj: 17/2006-ODS-ZN/6 z 5. června 2006 Národohospodářská fakulta VŠE stala ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech publikovaných v Ústředním věstníku České republiky.
  2. Činnost znaleckého ústavu řídí tříčlenná komise (v souladu s čl. 16 Statutu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze) ve složení: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. předseda, prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. (místopředseda), Ing. Zdena Vostrovská, CSc. (člen). Administrativní činnost zabezpečují Bc. Kristýna Veselá a Markéta Lačíková.
  3. Projednané výstupy znaleckého ústavu předkládá pověřený člen komise znaleckého ústavu k podpisu děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze dle odst. 1 čl. 7 Statutu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
  4. Toto opatření nabývá platnosti 1. 11. 2006.

  Znalecká činnost v oborech

  Rozhodnutím místopředsedy vlády České republiky a ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce čj: 17/2006-ODS-ZN/6 z 5. června 2006 se Národohospodářská fakulta VŠE stala ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oborech:

  EKONOMIKA s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

  • posuzování dodržování fiskálních pravidel
  • posuzování procesů v oblasti peněžnictví a bankovnictví
  • posuzování úvěrových případů
  • posuzování vztahů v oblasti pojišťovnictví
  • posuzování dodržování pravidel při řízení a správě podniků
  • posuzování dodržování pravidel kolektivního investování
  • posuzování veřejných výběrových řízení
  • posuzování privatizačních postupů
  • posuzování nakládání s veřejnými prostředky
  • posuzování činnosti investičních společností a podílových fondů
  • oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží
  • oceňování věcí nemovitých
  • oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části
  • oceňování cenných papírů
  • posuzování obchodu s cennými papíry
  • posuzování efektivnosti správy majetku
  • posuzování managementu podnikatelské sféry a veřejných služeb
  • přezkoumávání oprávněnosti finančního podnikání
  • právní aspekty podnikatelské činnosti
  • posuzování mezinárodních politických vztahů a dodržování mezinárodních smluv
  • posuzování mezinárodních ekonomických vztahů a dodržování mezinárodních smluv
  • posuzování dodržování pravidel hospodářské soutěže a antimonopolního chování
  • posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů
  • oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků
  • oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů
  • oceňování pohledávek
  • oceňování obchodního jmění při přeměnách společnosti
  • přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání zpráv
  • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři
  • přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku
  • stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení
  • zjišťování hodnot vypořádacích podílů.

  SLUŽBY s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

  • posuzování poskytování obchodních služeb
  • posuzování dodržování pravidel ochrany spotřebitele
  • posuzování ochrany životního prostředí
  • posuzování oprávněnosti poskytování sociálních služeb a posuzování jejich úrovně

   

Pro předání podkladů znaleckých posudků kontaktujte Bc. Kristýnu Veselou, e-mail: kristyna.vesela@vse.cz, administrativní pracovnici Znaleckého ústavu NF VŠE.