Pracovní stáže

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Každý semestr jsou v rámci této instituce nabídnuta 2 místa. Studenti prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě. Vybrané studenty dále schvaluje přímo Stálá mise ČR v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Vzhledem ke kapacitním možnostem Stálé mise není možné předem garantovat přesný termín uskutečnění stáže, ten přiděluje Stálá mise ČR. Studenti si na místě zařizují vlastní ubytování, dopravu apod. Výše stipendia, které student obdrží na stáž OECD je stálá, a to 750 EUR.

Garant

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Kontaktní osoba

Ing. Milan Bednář Ph.D.


Rozhovory se studenty, kteří stáž absolvovali

V rámci svého studia si můžete nechat uznat krátkodobou stáž v zahraničí za 6 kreditů, a to jako předmět 55F350 Krátkodobá zahraniční odborná stáž. Stáž umožňuje studentům bakalářského nebo magisterského studia získat cenné praktické zkušenosti absolvováním stáže v zahraničí.

Kontaktní osoby: 

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. proděkanka pro zahraniční vztahy a garant předmětu, Ing. Adéla Zubíková, Ph.D., proděkanka pro studium, (schvalování stáží)

 

Skupina předmětů: předmět lze napříč studijními programy uznat jako oborově volitelný předmět

Základní parametry stáží

 • Stáž je realizována v zahraničních institucích soukromého i veřejného sektoru, avšak s výjimkou orgánů EU, institucí a ostatních subjektů EU včetně specializovaných agentur (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs) a organizací, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury programu Erasmus+.
 • Stáže lze absolvovat pouze v programových zemích z programu Erasmus+ (ne do zámoří) a to mimo ČR a mimo zemi svého původu.
 • Délka stáže je zpravidla přibližně 3 měsíce.
 • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Obsahem odborné stáže jsou úkony, které odpovídají oboru zaměření daného studenta.
 • Stáž nesmí být finančně honorovaná (student však získává stipendium z programu Erasmus+ ve výši závisející na vybrané cílové zemi).
 • Student vypracovává odbornou semestrální práci v rozsahu 15-20 normostran stati s ohledem na náplň stáže, (podrobnosti viz. níže)
 • Student po skončení stáže získá navíc 12 rezervních kreditových poukázek.
 • Stáže jsou určeny primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.

 

Forma stáže a organizační pokyny  

-Vlastní iniciativa studenta – zařizuje student ve spolupráci se zahraniční institucí

 • Student projde standardně výběrovým řízením, avšak připraví si podklady k individuální stáži, která musí být schválena externí zahraniční institucí a musí splňovat základní parametry vyjmenované výše.
 • Student kontaktuje proděkanku pro studium s podrobnými propozicemi své stáže. Proděkanka posoudí vhodnost stáže pro uznání předmětu 55F350 a stanoví garanta této stáže.
 • Student připraví potřebné dokumenty (Training Agreement) a zajistí podpis dokumentů v instituci, kde bude stáž vykonávat. Za NF podepisuje tento dokument proděkanka pro studium.

Průběh stáže

Student pracuje na příslušném úseku dané instituce, v průběhu stáže komunikuje se svým garantem ohledně semestrálního projektu a průběžně pracuje na jeho konceptu.

Zápis předmětu  

– Stáž probíhá mimo období semestru, zpravidla v lednu-únoru a květnu-září. Pokud má ale student všechny studijní podmínky splněny a již jen kompletuje bakalářskou či diplomovou práci, je možné vyjet i v průběhu semestru.

– Po návratu ze stáže, resp. před začátkem následujícího semestru odevzdá student proděkance pro studium potvrzení o absolvování stáže a její popis.

– Po absolvování stáže bude studentovi umožněno zapsat si předmět 55F350.

 

Projekt stáže  

– rozsah 15-20 normostran stati.

– kombinace teoretických znalostí s praktickými poznatky získanými v průběhu stáže.

– téma musí korespondovat s náplní stáže, schvaluje jej garant stáže.

– formální požadavky odpovídají nárokům kladeným na kvalifikační práce.

– student projekt vypracovává na základě konzultací s akademickým pracovníkem

Závěrečné hodnocení a obhajoba

Garant stáže stanoví termín pro odevzdání semestrálního projektu, stanoví termín obhajoby semestrálního projektu za účasti garanta předmětu a dalšího akademického pracovníka.

 

Od kdy je možné stáž uznávat do studia: od LS 2022/2023 a dál

 

Dokumenty ke stažení:

 

Finanční podpora

Skupina 

Země 

Výše stipendia/měsíc 

1

Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko

750 €

2

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko

630 €