Praxe a stáže

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Každý semestr jsou v rámci této instituce nabídnuta 2 místa. Studenti prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě. Vybrané studenty dále schvaluje přímo Stálá mise ČR v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Vzhledem ke kapacitním možnostem Stálé mise není možné předem garantovat přesný termín uskutečnění stáže, ten přiděluje Stálá mise ČR. Studenti si na místě zařizují vlastní ubytování, dopravu apod.

Garant

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.


Rozhovory se studenty, kteří stáž absolvovali

V rámci svého studia si můžete nechat uznat krátkodobou stáž v zahraničí za 6 kreditů, a to jako předmět 55F350 Krátkodobá zahraniční odborná stáž. Stáž umožňuje studentům bakalářského nebo magisterského studia získat cenné praktické zkušenosti absolvováním stáže v zahraničí.
Kontaktní osoby: doc. Helena Chytilová (garant předmětu), Dr. Adéla Zubíková (schvalování stáží)
 
Skupina předmětů: předmět lze napříč studijními programy uznat jako oborově volitelný předmět.
Průběh stáže, pokyny a podmínky:

1. Organizační pokyny  

 – Student kontaktuje proděkana pro pedagogickou činnost s podrobnými propozicemi své stáže. Proděkan posoudí vhodnost stáže pro uznání předmětu 55F350 a stanoví garanta této stáže. 

– Student připraví potřebné dokumenty (Training Agreement) a zajistí podpis dokumentů v instituci, kde bude stáž vykonávat. Za NF podepisuje tento dokument proděkan pro pedagogickou činnost. 

2. Průběh stáže 

Student pracuje na příslušném úseku dané instituce, v průběhu stáže komunikuje se svým garantem ohledně semestrálního projektu a průběžně pracuje na jeho konceptu. 

3. Zápis předmětu  

– Stáž probíhá mimo období semestru, zpravidla v lednu-únoru a květnu-září. 

– Po návratu ze stáže resp. před začátkem následujícího semestru odevzdá student proděkanovi pro pedagogickou činnost potvrzení o absolvování stáže a její popis. 

– Po absolvování stáže bude studentovi umožněno zapsat si předmět 55F350. 

4. Projekt stáže  

– rozsah minimálně 15 stran stati; 

– kombinace teoretických znalostí s praktickými poznatky získanými v průběhu stáže; 

– téma musí korespondovat s náplní stáže, schvaluje jej garant; 

– formální požadavky odpovídají nárokům kladeným na kvalifikační práce.  

5. Závěrečné hodnocení a obhajoba 

Garant stanoví termín pro odevzdání semestrálního projektu, stanoví termín obhajoby semestrálního projektu za účasti garanta a dalšího akademického pracovníka; 

Od kdy je možné stáž uznávat do studia: od LS 22/23 a dál