Kovář

Informace o ukončení projednávání etické věci prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D. Etickou komisí NF VŠE v Praze

Etická komise NF VŠE v Praze na svém plenárním zasedání ze dne 6. 5. 2020 ukončila projednávání etické záležitosti prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., přičemž dospěla mj. k jednoznačnému stanovisku, že nelze přijmout závěr o plagiátorském deliktu prof. Kováře.

Plenárnímu zasedání Etické komise NF VŠE v Praze ze dne 6. 5. 2020 předcházela jednak plenární zasedání ze dne 6. 3. 2019 (zahájeno projednávání etické věci a jmenován zpravodaj) a ze dne 13. 3. 2019 (přijato stanovisko, že Etická komise NF VŠE v Praze provede vlastní šetření), jednak dále navazující činnost zpravodaje Etické komise NF VŠE v Praze, včetně zadání znaleckého posudku.

O konečném stanovisku Etické komise NF VŠE v Praze byl informován děkan NF VŠE v Praze a bude o něm informována též Etická komise VŠE v Praze, a to na jejím plánovaném zasedání.

Stanovisko EK NF VŠE

(odkaz na zápis ze zasedání EK NF VŠE ze dne 6. 5. 2020 a níže ukázky citací B. Cowarda v publikaci M. Kováře)

Některé ukázky úmyslných manipulací zpracovatelů původního podnětu s texty prof. Kováře

(vzhledem k rozsahu se pro základní orientaci uvádí níže text části závěrů a relevantní pasáž)

Přehled obsahu zprávy zpravodaje EK NF VŠE

(vzhledem k rozsahu zprávy zpravodaje se pro základní orientaci uvádí níže přehled obsahu)

Zpráva zpravodaje EK NF VŠE (odkaz na celou zprávu)
(vzhledem k rozsahu zprávy zpravodaje se pro základní orientaci uvádí níže text závěrů)

Část jedenáctá: Závěr

127. S ohledem na vše shora uvedené tedy Etická komise NF VŠE konstatuje, že:

 1. prof. Kovář v díle Kovář (2001), které je syntetickou monografií, uvádí dílo Coward (1994) v seznamu literatury, v samotném textu jej opakovaně cituje a jako zdroj jej nezakrývá;
 2. prof. Kovář neporušil žádný relevantní etický předpis platný (resp. účinný) v rozhodné době;
 3. taktéž etická pravidla jsou dynamická, vyvíjejí se v čase a v žádném případě je nelze aplikovat zpětně;
 4. dle posudků renomovaných historiků prof. Pánka a prof. Kvačka, navíc znalých dobového akademického prostředí, včetně publikačních standardů, Kovářova díla za plagiáty označit nelze, přičemž k témuž závěru (v tom smyslu plagiátu, jenž je jednoznačný a nepochybný) dospěl i jediný relevantní zahraniční posudek, totiž posudek prof. Agnewa;
 5. pojmy „nestandardní případ citování“, „plagiátorský překlad“, „plagiátorství v širším slova smyslu“ apod. jsou neurčité pojmy, jejichž obsah není exaktně vymezen a ani o něm neexistuje všeobecná či oborová shoda napříč akademickou obcí (neexistovala ani v roce 2001); požadavky na rozsah citací jsou různé u různých druhů publikací, přičemž i dokumenty Americké historické asociace uvádějí, že požadavky na citační praxi u syntetických publikací jsou jiné než u detailních statí;
 6. dle znaleckého posudku dr. Matznera je dílo Kovář (2001) „…zpracováno na základě vlastních pravidel, výrazů a osobitého stylu autora se samostatnou strukturou a uspořádáním…“, přičemž dílo Kovář (2001) nelze z důvodů užití díla Coward (1994) označit za plagiát;
 7. za tohoto stavu nelze konstatovat, že by se prof. Kovář dopustil etického deliktu plagiátorství;
 8. ve vztahu k dalším předmětným publikacím prof. Kováře Etická komise NF VŠE nemůže překročit svoji působnost, přičemž se k nim vyjadřuje tím způsobem, že principiální přístup k plagiátorskému deliktu u těchto publikací byl ze strany Etické komise FF UK (a následně též Etické komise UK) shodný jako v případě díla Kovář (2001), a tedy argumenty uvedené v této zprávě lze dle názoru Etické komise NF VŠE mutatis mutandis vztáhnout i na tyto předmětné publikace prof. Kováře.

128. V této souvislosti pak není od věci obrátit pozornost též k tomu, jak s k u t e č n ě znějí závěry Etické komise FF UK a Etické komise UK (a nikoliv, jak byly „jen“ tím či oním či tou či onou prezentovány). První, co na sebe totiž nápadně upozorňuje, je fakt, že tyto závěry neznějí tak, jak byly následně interpretovány:

 1. Etická komise FF UK uvádí hlavní závěr na nečíslované straně 3 své závěrečné zprávy, kde konstatuje (schovávaje se za studentský podnět), že oprávněné je vznesené podezření z plagiátorství;
 2. Etická komise UK uvádí závěr na nečíslované straně 1 svého stanoviska, kdekonstatujepouhýčástečný charakter nápodoby cizího díla bez dostatečné identifikace zdroje, ze kterého bylo přejímáno, přičemž se odkazuje na v á g n í pojem „znaky plagiátorství v širším slova smyslu“ a z hlediska etických pravidel na obecné principy.

130. K plagiátorské aféře prof.Kováře tak lze v zásadě přistoupit dvojím způsobem–buď se pohodlně, více méně bezpracně a přinejmenším mediálně bezpečně svézt na vlně „Kovář je plagiátor“, anebo se zastavit a položit si mj. otázku, kam došla akademická obec ve formulaci jasných a konkrétních etických pravidel, když např.:

 1. již v roce 2010 byl, zcela zjevně na pozadí obdobných plagiátorských afér, formulován výstižný odborný názor, že: „…Jestliže k podrobnému definování pojmu plagiátorství (podobně jako to po plagiátorských aférách učinili v zahraničí) akademická sféra nepřistoupí, bude posuzování plagiátorství i nadále věcí velmi subjektivní, v níž nehrají klíčovou roli především daná pravidla, ale až následná stanoviska vybraných odborníků. Takový stav však není souladný se základními požadavky demokratického právního státu (čl. 1 Úst), mezi něž patří mj. princip předvídatelnosti nebo právní jistoty…“;200
 2. v roce 2014 si etická autorita nejstarší české univerzity povzdechla nad stavem kodifikace etických pravidel akademické činnosti;201
 3. a ještě dne 14. 2. 2019 Akademický senát FF UK apeloval na vedení FF UK, aby teprve připravilo a prosadilo standardy publikování (s tím, že vytkl děkanovi FF202

131. A nechť si každý, kdo se bude chtít vyjádřit k plagiátorské aféře prof. Kováře, položí nejprve otázku, jak sám přispěl k tomu, aby byla předem a transparentně stanovena jednoznačná a konkrétní etická pravidla, která se neponesou jen v duchu sice líbivých, leč normativně prázdných obecných floskulí, ale která v konkrétnosti dají každému členu akademické obce jistotu, že bude-li postupovat podle nich, bude postupovat de lege artis. A naopak.

Znalecký posudek dr. Matznera (odkaz na celý posudek) (vzhledem k rozsahu se pro základní orientaci uvádí níže text části závěru)

Posudky prof. Pánka a prof. Kvačka

(vzhledem k rozsahu se pro základní orientaci uvádí níže text části závěrů)

Posudek prof. Pánka (odkaz na celý posudek)

Posudek prof. Kvačka (odkaz na celý posudek)

Soudní překlad posudku prof. Agnewa a soudní překlad standardů AHA – část vypuštěná z citace obsažené v posudku prof. Agnewa

(vzhledem k rozsahu se pro základní orientaci uvádí níže text části závěrů a relevantní vypuštěná pasáž standardů AHA)

Soudní překlad posudku prof. Agnewa (odkaz na celý překlad)

Z mnou prostudovaného materiálu tedy jasně vyplývá, že se prof. Kovář nedopustil plagiátorství ve smyslu kopírování jiné práce od slova a vydávání ji za vlastní. To však není jediná forma, kterou