Proděkan pro vědu

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

 

E-mail: krebs@vse.cz
Místnost: NB 334
Telefon: 224 095 634

 

Vzdělání:

 • 2003 – profesor, obor hospodářská politika, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • 1987 – docent, obor NHPL, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • 1982 – kandidát věd, obor TŘP, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • 1973 – inženýr ekonomie, obor ŘPNH, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zaměstnání:

 • 1973 – 1980       asistent a odborný asistent VŠE
 • 1980 – 1985       odborný referent SPK¨
 • 1991 – 1997       náměstek Institutu zahraničního obchodu¨
 • 1985 – dosud      docent a profesor VŠE

Zahraniční stáže:

 • 2004    Europaische Akademie  Berlin
 • 1993    Universitat Linz
 • 1989    Universitat  Helsinki

Akademické funkce:

 • 1990 – 2006       vedoucí katedry sociální politiky VŠE
 • 1997 – 2003       proděkan Národohospodářské fakulty VŠE
 • 2003 – 2006       prorektor VŠE

Členství ve statutárních orgánech:

 • 1993 – 1995       člen dozorčí rady Spořitelní privatizační – Investiční fond
 • 1996 – 2001       předseda dozorčí rady Spořitelní privatizační – Všeobecný investiční fond
 • 2008 – dosud     člen dozorčí rady Arca Capital-Investiční fond
 • 2009 – dosud     člen dozorčí rady ETOILE CZ a.s.

Členství v akademických institucích:

 • 2003 – 2011             člen vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  v Praze
 • 2003 –  dosud           člen vědecké rady The Free Swiss University
 • 2001 – dosud           člen vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Praha
 • 1999 – dosud           člen vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Masarykovy univerzity, Brno
 • 1999 – dosud           člen akademické rady Škoda Auto Vysoká škola Mladá Boleslav
 • 1990 – 2006            člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 1989 – 2006            člen vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2010 – dosud           člen vědecké rady Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Členství v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích:

 • 2012- dosud           člen redakční rady časopisu Aktuální otázky sociální politiky
 • 2011 – dosud          člen redakční rady časopisu Socioekonomické a humanitní studie
 • 2007 – dosud          člen redakční rady časopisu Fórum sociální politiky
 • 2004 – dosud          člen poradního sboru VTUD/Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland
 • 2003 – dosud          člen Klubu českých hlav
 • 2002 – dosud          člen RCSSP/Research Center on Societal and Social Policy/
 • 2002 – dosud          člen ediční rady časopisu Národohospodářský obzor
 • 2000 – dosud          člen Asociace veřejné ekonomie
 • 1998 – dosud          člen resortní hodnotící komise MPSV ČR
 • 1995 – dosud          člen EISS /European Institute of Social Security /

Nejvýznamnější publikace:

 • Krebs V. a kol.:  Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech , Praha, VÚPSV 2009, str.3-36,ISBN 978-807416-044-8
 • Krebs V. a kol.:  Sociální politika, Praha, ASPI Publishing 2010, str. 161-281, ISBN 978-80-7357-585-4
 • Hamerníková B.a kol.: Veřejné finance ,Praha,ASPI Publishing 2009, str. 155-178, ISBN 978-80-7357-301-0
 • Krebs, V.: Teoretický rámec a vývoj institucionálního zakotvení české ekonomiky. In: Slaný, A.: et al. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. Brno, 2004, str. 9-85. ISBN 80-210-3325-8.
 • Krebs V.: The Welfare State in Czech Republic. In.Aspalter Christian. The    Welfare State in Emerging – Market Economies. Casa Verde Publishing, 2004, str. 45-69, ISBN 986-80414-1-4.
 • Krebs V., Průša L.: Státní sociální podpora, Praha, Grada Publishing, 2003, str. 1-32  ISBN 80-247-0065-4
 • Krebs V., Brdek M., Jírová H.: Trendy v evropské sociální politice, Praha ASPI, Publishing 2002, str. 80-120.  ISBN 80-863-95-25-1
 • Spěváček V. a kol.: Transformace české ekonomiky – politické, ekonomické a sociální aspekty, Linde Praha 2002 ,str.414-438 ,ISBN 80-86131-32-7

Nejvýznamnější grantové projekty:

 • KREBS a kol.: Analýza sociálně-ekonomické situace osob se zdravotním  postižením a návrhy na  další postup v této oblasti. Grantová studie MPSV HS/66/01, 2001 –hlavní řešitel
 • KREBS A kol.:Tvorba programů sociální udržitelnosti na místní a regionální úrovni. Grantový projekt MPSV, HS 10703, Praha 2004 – hlavní řešitel
 • KREBS  V. a kol.: Sociální důsledky vstupu ČR do EU Projekt MPSV ,MS 04 -03,2003 –hlavní řešitel
 • KREBS V. a kol.: Sociální agenda EU a česká sociální politika. Grant GRACES         2005 – hlavní řešitel
 • KREBS V. a kol.: Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Projekt MPSV, HR/139/05 2005 –hlavní řešitel
 • KREBS  V.  a   kol.: Vytvoření programu VaV pro střednědobé potřeby MPSV, Projekt  MPSV ,HR /157/06 2006-hlavní řešitel
 • STRATENSCHULTE  E.D: a kol.:BEST /Balanced European Social Transformation /  ,GD EAC 46/05 – spoluřešitel
 • KREBS V.  a   kol.: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech Projekt GA ČR 402/07/0165 – hlavní řešitel
 • KREBS V. a kol.: Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí ,IGA VŠE 2010  50 40 20 VŠE 2010

Ocenění

 • Cena za prestižní publikaci VŠE za rok 2002
Proděkan pro vědu