Postup při uznávání předmětů ze zahraničního studia

 • Learning Agreement

Každý student je povinen před odjezdem na zahraniční pobyt (organizovaný VŠE) vyplnit tzv. Learning Agreement a požádat o jeho schválení.

Pokud vyjíždíte v rámci Evropy, pak instrukce od OZS VŠE (Oddělení zahraničních styků VŠE) naleznete zde. Learning Agreement se v rámci Evropy většinou podává přes aplikaci Erasmus Dashboard.

Pokud jedete do zámoří, využijte tento odkaz. Learning Agreement se při pobytu v zámoří podává přes InSIS (Kontaktní centrum).

Pokud je potřeba Váš learning agreement následně změnit, lze zažádat o provedení změn. Postupy jsou popsány též na výše uvedených odkazech.

VŠEOBECNÉ INFORMACE ZA NF VŠE:

 • V zahraničí je nutné vystudovat minimálně ekvivalent 20 ECTS, nicméně některé školy mohou požadovat více.
 • Do e-indexu na NF VŠE se Vám převádí všechny předměty (a tedy i kredity) studované v zahraničí.
 • Pokud chcete studovat v zahraničí povinný předmět, pak je zapotřebí podat si žádost o schválení povinného předmětu před zahraničním výjezdem. Formulář naleznete v InSIS (návod zde: https://ozs.vse.cz/wp-content/uploads/LA-v-InSIS_navod.pdf).

Vaše žádost je pak předána na garanta předmětu, který rozhodne o tom, zda Vám bude studium povinného předmětu na zahraniční univerzitě schváleno. Obecně se vychází z komparace obou sylabů a vyžadována je podobnost alespoň z 75 %. Doporučujeme pro studium v zahraničí spíše nevybírat ty předměty, ze kterých se skládá Vaše budoucí státní zkouška.

 • Stejný postup se aplikuje v případě, že chcete v rámci zahraničního pobytu studovat povinný předmět z vedlejší specializace.
 • Pokud chcete v zahraničí studovat volitelný kurz vedlejší specializace, je zapotřebí oslovit garanta dané vedlejší specializace, zda Vám to povolí. Jeho vyjádření pak přepošlete proděkance pro studium, aby vyjádření garanta měla k dispozici při kontrole Learning Agreementu.
 • Dále lze studovat v zahraničí oborově volitelné předměty a celoškolsky volitelné předměty. V takovém případě NENÍ potřeba hledat ekvivalentní předmět na NF VŠE. Rozdělení kreditů mezi tyto dvě skupiny navrhnete ve svém Learning Agreementu a následně rozhoduje proděkanka pro studium. Obecně se do skupiny oborově volitelných předmětů uznávají kurzy, které odpovídají zaměření studia na NF VŠE (např. témata spadající do ekonomické teorie, hospodářské politiky, hospodářských dějin, regionálních studií, filosofie apod.). Zbylé předměty se uznávají do skupiny celoškolsky volitelných předmětů (např. jazykové předměty, marketing apod.). U studijních programů, které nemají vyčleněny žádné kredity na celoškolsky volitelné kredity, se aplikuje při schvalování mírnější přístup.
 • Pokud Vám nezbyl dostatek kreditů, za které v zahraničí studovat, pak můžete využít ke studiu v zahraničí rezervní kreditové poukázky.
 • Za úspěšné absolvování zahraničního pobytu získáváte 12 kreditových poukázek. Tyto poukázky Vám budou připsány automaticky, není tedy potřeba podávat žádost. Uděluji se až po Vašem výjezdu.
 • Zahraniční univerzity vypisují pro studenty na Erasmu jak „Undergraduate“ kurzy (Bc. kurzy), tak „Postgraduate“ kurzy (Mgr. kurzy). Obecně doporučujeme studium kurzů, které jsou určeny pro Váš stupeň studia. Pokud jste na Mgr. programu a chcete studovat některý z předmětů z Undergraduate sekce, pak je to možné, pokud: 1) je bakalářské studium na zahraniční univerzitě delší než na NF VŠE, nebo 2) kurz je odlišný od povinných kurzů na Bc. stupni studia na NF VŠE.

Jak předejít nutnosti upravovat Learning Agreement:

 • Při výběru předmětů si dopředu zkontrolujte (pokud je daná informace k dispozici), zda se Vámi vybrané předměty vyučují právě v tom semestru, ve kterém budete na zahraničním výjezdu.
 • Při výběru předmětů je dobré si zkontrolovat, kdy se daný předmět obvykle učí, aby Vám nevznikla časová kolize v rozvrhu.
 • Dále doporučujeme kontrolu, zda pro studium daného předmětu není zapotřebí prerekvizita (tu byste nesplňovali, jelikož jste na zahraniční univerzitě zatím nestudovali).
 • Uznávání předmětů po úspěšném absolvování studia

Pokyny pro administrativní postup při uznávání vystudovaných předmětů v zahraničí je popsán zde.

 

Nejčastější chyby v Learning Agreementu

 1. Součet kreditů v Tabulce A a Tabulce B není stejný.

 2. V Tabulce B jsou uvedeny názvy kurzů ze zahraničí (chyba, protože Tabulka B ukazuje, jak se předměty uvedenou v e-indexu na NF VŠE). Platí pouze pro výjezd v rámci programu Erasmus+!

  Pokud vyplňujete Learning Agreement v InSIS (jedete do zámoří), tabulku B vyplníte pro každý předmět následovně „UP0X Transfer Credit (název zahraničního kurzu přeložený do češtiny)/UP0X Transfer Credit (název zahraničního kurzu)“. Např. pokud byste studoval/a dva zahraniční kurzy, jeden s názvem „Microeconomics 101“ a druhý s názvem „Economic Policy“, tabulku B byste vyplnili takto: UP01 Transfer Credit (Mikroekonomie 101)/UP01 Transfer Credit (Microeconomics 101); UP02 Transfer Credit (Hospodářská politika)/UP02 Transfer Credit (Economic Policy). Viz také správně vyplněná tabulka na str. 4 na tomto odkazu: https://ozs.vse.cz/wp-content/uploads/LA-v-InSIS_navod.pdf.“

 3. V Tabulce B jsou uvedeny názvy kurzů z VŠE, které spadají do skupiny oborově volitelných předmětů nebo celoškolsky volitelných předmětů (chyba, protože v případě těchto volitelných skupin kurzů se neuvádí konkrétní názvy předmětů).

 4. V Tabulce B nejsou uvedeny skupiny předmětů, v rámci kterých mají být uznány dané kredity (chyba, protože info o počtu kreditů musí být vždy součástí Tabulky B).

 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE FAKULTNÍ KONZULTANTKU:

Bc. Kristýna Veselá, kristyna.vesela@vse.cz

Konzultantka Vám poradí s vyplněním Learning Agreementu, s výběrem předmětů i uznáváním kurzů po návratu ze zahraničí.

 

Otázky a odpovědi

Ano, je ovšem zapotřebí získat povolení garanta povinného předmětu vedlejší specializace či povolení garanta celé vedlejší specializace v případě volitelného kurzu vedlejší specializace. Vyjádření daného garanta pak přeposíláte proděkance, aby měla toto vyjádření k dispozici, až bude LA kontrolovat.

V takovém případě následujte tyto instrukce:

 • povinný předmět na VŠE se uznává z více předmětů ze zahraničí, přičemž v součtu počet kreditů odpovídá (např. 3 předměty za 3 ECTS dohromady vytvoří povinný předmět za 9 ECTS) – v takovém případě vložíte povinný předmět za 9 ECTS a dva zbylé předměty už ignorujte.
 • povinný předmět na VŠE se uznává z více předmětů ze zahraničí, které mají v součtu nepatrně více kreditů (např. 2 předměty za 5 ECTS dohromady tvoří povinný předmět za 9 ECTS) – v takovém případě vložíte povinný předmět za 9 ECTS. Zbylý 1 kredit pak přičtete k dalšímu volitelnému předmětu v řadě. Ten vložíte do volitelných skupin (např. jako UP01) a pokud byl také za 5 ECTS, uvedete do tabulky 6 ECTS.
 • povinný předmět na VŠE se uznává z více předmětů ze zahraničí, které mají v součtu podstatně více kreditů (např. 2 předměty za 6 ECTS dohromady tvoří povinný předmět za 6 ECTS) – v takovém případě vložíte povinný předmět za 6 ECTS. A pak vložíte do volitelných skupin (např. jako UP01 a UP02) i oba předměty, ale každý už jen za zbylý počet kreditů, v tomto případě každý za 3 ECTS.

Pokud máte předmět např. za 15 ECTS, ale potřebujete 9 ECTS do fVB a 6 ECTS do cVB – vložíte do Learning Agreementu dva předměty (např. UP01 a UP02) s tím, že uvedete stejný název i známku předmětu ze zahraničí (následně při uznávání kurzů po Vašem návratu), lišit se bude jen druh skupiny. Tedy kredity za předmět rozdělíte podle toho, do jaké skupiny potřebujete předměty uznat.

Nikoliv, podmínka minima 20 ECTS platí pro všechny. Ke studiu nad rámec Vašeho studijního plánu lze využít rezervní kreditové poukázky.

V takovém případě si můžete požádat o mimořádné stipendium. Žádost se podává přes Kontaktní centrum. Je potřeba uvést přesné vyčíslení očekávaných výdajů během pobytu. Vyčíslení nemá pevný formulář, musíte ho vypsat do textu žádosti v InSIS. O udělení stipendia rozhoduje vedení NF VŠE s přihlédnutím k odhadnutým výdajům a možnostem stipendijního fondu v daném roce.

Ano, takovou možnost povolujeme. Např. pokud vyjíždíte na zimní semestr a vracíte se před Vánoci, můžete si v lednu zapsat zkoušku z EKS50 (Státní zkouška z ekonomie) či obhajobu závěrečné práce. Pozor ale na státní zkoušku z hlavního studijního oboru. Na tu můžete až poté, co máte uzavřený index, tzn. poté, co máte (mimo jiné) i uznané veškeré předměty z výjezdu. Ve většině případů tedy k státní závěrečné zkoušce v semestru výjezdu jít nemůžete, protože v tu dobu ještě nebudete mít k dispozici Transcript of Records ze zahraniční školy, na základě kterého se předměty z výjezdu uznávají. Ale pokud máte splněny veškeré výše uvedené skutečnosti či chcete absolvovat obhajobu závěrečné práce či EKS50, státní zkoušku absolvovat můžete.“