Informace pro stávající doktorandy

Začátek doktorského studia  

Po úspěšném absolvování přijímací zkoušky a rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu se studenti u studijní referentky zapisují do studia. Souběžně pak každý student se svým školitelem sestavuje Individuální studijní plán (dále jen „ISP), který je závazný po celou dobu jejich studia a je kontrolováno jeho plnění, a to na konci každého odstudovaného ročníku. Samotné sestavení ISP je pak tím nejdůležitějším úvodním krokem na samotném začátku doktorského studia. Po jeho sestavení je u každého studenta následně schvalován v univerzitním systému InSIS nejen školitelem, ale taktéž garantem studijního programu. Jeho obsahem je rozložení povinných kurzů do jednotlivých ročníků studia,a taktéž stručný popis disertační práce.

Vzorový rozvrh jednotlivých doktorských studijních programů na NF VŠE:

V případě jakýchkoli nejasností se potom můžete obrátit na studijní referentku pro doktorské studium:

Klára Horová
E-mail: klara.horova@vse.cz
Telefon: 224 095 540
Místnost: NB 396

 

Studijní povinnosti studentů doktorského programu od ZS 2019/2020

Do konce 1. ročníku:

 • úspěšně ukončit alespoň dva z povinných předmětů dle oboru;
 • absolvovat alespoň 1x předmět 55F902;
 • mít získáno alespoň 40 kreditů.

Do konce 2. ročníku:

 • mít splněno vše, co mělo být splněno v 1. ročníku;
 • podruhé absolvovat alespoň jedenkrát předmět 55F902;
 • úspěšně ukončit všechny povinné předměty dle oboru;
 • mít získáno alespoň 80 kreditů.

Do konce 3. ročníku:

 • mít splněno vše, co mělo být splněno v 2. ročníku;
 • absolvovat právě jednou předměty 55F912, 55F903, 55F913;
 • složit státní doktorskou zkoušku (student může skládat státní doktorskou zkoušku pokud získá: všechny kredity za předepsané povinné studijní předměty a celkově za všechny studijní povinnosti alespoň 100 kreditů);
 • mít získáno alespoň 120 kreditů.

Do konce 4. ročníku:

 • mít splněno vše, co mělo být splněno ve 3. ročníku;
 • splnit „malou obhajobu“ disertační práce“

Do konce 5. ročníku:

 • obhájit doktorskou práci na velké obhajobě a tedy ukončit studium

 

Publikační činnost a vědecko-výzkumná aktivita

Dle samotného ISP a Studijního a zkušebního řádu VŠE je povinností studenta doktorského studijního programu pravidelná publikační aktivita v odborných periodikách, v nichž příspěvky podléhají recenznímu řízení. Specifickou studijní povinností je mít po čas doktorského studia odpublikovaný alespoň jeden odborný článek s nenulovým impakt faktorem.

Každý doktorand má v rámci doktorského studijního programu možnost svůj vědecký projekt financovat ze zdrojů určených na finanční podporu vědecké činnosti. V přehledu níže je uveden seznam základních možností, z jakých zdrojů může student požádat o finanční podporu pro svůj vědecký záměr:

 • Interní grantová soutěž (IGA) – Studenti doktorského studia mají možnost se zapojit do projektu IGA/A, v rámci kterého se mohou účastnit školení souvisejících s jejich vědeckou prací (např. akademické psaní, kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu, výběr správného časopisu nebo příprava vědeckého projektu). O přidělení finanční podpory v rámci IGS/IGA rozhoduje Grantová rada fakulty. Díky této soutěži mají doktorandi možnost předkládat se svými pedagogy vlastní projekty.

V případě zájmu o další informace či účast kontaktujte fakultního metodika pro projekt IGA/A, a to: Ing. Terezu Burianovou (tereza.burianova@vse.cz).

 • Studenti se mohou dále zapojit do projektů hrazených z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE nebo využít stipendijní fond děkana Národohospodářské fakulty VŠE pro spolufinancování aktivní účasti na významné konferenci apod.
 • Možnost zažádání o podporu prorektorky pro vědu VŠE studentům doktorského studia na krátkodobý studijní pobyt v zahraničí
 • Možná účast v soutěži Soutěži o cenu děkana NF VŠE (SOCD)
 • Podání projektu a finanční podpory v rámci Grantové agentury České republiky (GA ČR) nebo Technologické agentury České republiky (TAČR)
 • Finanční podpora v rámci projektů ministerstev ČR
 • Vzdělávací nadace Jana Husa (stipendia 60 000,- Kč mladým akademikům v humanitních oborech na jeden akademický rok)  http://www.vnjh.cz
 • Získání stipendií a podpory v rámci Česko-německého fondu budoucnosti
 • Podpora seminářů, studijních pobytů a dalších studijních záležitostí v rámci Nadace Sophia
 • Možnost vlastní iniciativy a využití fondů z – Aktion; CEEPUS; DAAD; DZS; ESF; Fulbrightova komise; Hlávkovy nadace; Marie Curie; Mellon Felowship; OSF; Visegrad Fund

Více informací naleznete na Projekty Vysoké školy ekonomické v Praze

Mezi další povinnosti studenta patří i prezentování výsledků výzkumné činnosti na konferencích a workshopech, včetně účasti v grantech, přičemž k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je povinností studenta mít alespoň jedno aktivní vystoupení na odborné konferenci, tematicky odpovídající zadané disertační práci nebo studovanému oboru.

Více informací o povinnostech studenta v doktorských studijních programech naleznete ve Studijním a zkušebním řádu VŠE v Praze ZDE

 

Státní doktorská zkouška

Po složení všech dílčích zkoušek, úspěšném absolvování povinných kurzů, publikování alespoň jednoho odborného článku v časopise a jednoho příspěvku z konference ve sborníku se student může přihlásit na státní závěrečnou zkoušku. Jedná se o komplexní prověření znalostí studovaného oboru v rámci doktorského studijního programu. Při této zkoušce student prokazuje zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním oboru včetně průběhu svého dosavadního výzkumu.

Dokumenty a formuláře ke státní doktorské zkoušce

 

Disertační práce

Klíčovou součástí doktorského studia je tvorba disertační práce, která doktoranda provází po celou dobu jeho studia. Pro každého doktoranda je důležité mít předem promyšlené téma disertační práce, protože již u přijímacích zkoušek je potřeba uvést téma a popis disertační práce v anglickém jazyce.

Do konce 1. semestru pak student, společně s vedoucím práce připravují rámcové zadání práce (téma, struktury, postupy). Během studia má každý doktorand povinnost přednášet na doktorských workshopech a konferencích první výsledky, či alespoň rešerši dosavadních poznatků svého výzkumu v rámci disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce (nejpozději na konci 6. semestru studia) je dále potřeba předložit teze disertace v rozsahu 20-30 stran. Nejpozději před 8. semestrem studia je pak potřeba mít splněnou tzv. malou obhajobu a následující velkou obhajobu. Na samém konci studia má doktorand povinnost vypracovat autoreferát disertační práce.

Přihlášku k obhajobě disertační práce podává student elektronicky prostřednictvím Kontaktního Centra v Insis. Přihláška musí být podána alespoň měsíc před plánovanou obhajobou.

 • K přihlášce nahrajte následující soubory:
  1. autoreferát schválený a podepsaný školitelem
  2. stručný odborný životopis
  3. seznam všech odborných publikovaných i nepublikovaných prací, zejména recenzovaných článků, vystoupení na seminářích, odborných konferencích potvrzený garantem oboru/programu a školitelem

Povinné přílohy k disertační práci: 

 • 3 svázané exempláře disertační práce v pevné vazbě a předepsané formě;
 • odevzdání disertační práce v elektronické podobě na CD nebo flash disku;
 • 10 exemplářů autoreferátu disertační práce ve formátu A4 v kroužkové vazbě – z toho 1 exemplář autoreferátu schválený a podepsaný školitelem;
 • autoreferát v elektronické podobě studijní referentce doktorského studia – Klára Horová (klara.horova@vse.cz)
 • vytištěné potvrzení z InSIS o vložení disertační práce do InSIS;
 • 2x stručný odborný životopis;
 • seznam všech odborných publikovaných i nepublikovaných prací, zejména recenzovaných článků, vystoupení na seminářích, odborných konferencích potvrzený garantem oboru a školitelem. (Práce publikované v průběhu studia musejí být zvlášť označeny (originál + 1 kopie));
 • prezentaci v elektronické podobě studijní referentce doktorského studia – Klára Horová (klara.horova@vse.cz)

Doporučená formální úprava disertační práce:

 • Řádkování: 1,5
 • Velikost písma (běžný text): 12
 • Typ písma: Times New Roman
 • Zarovnání odstavce: do bloku
 • Nadpisy kapitol a subkapitol – úprava jednotná v celé práci, číslování v desetinném třídění. Úvod a Závěr se nečíslují.

Dokumenty a formuláře k disertační práci

 

Ostatní formuláře a dokumenty

Vyhlášky a opatření

Oborové rady a komise

Přihlášky

Žádosti

Ostatní

 

Možnost studijního či pedagogického výjezdu do zahraničí

Studenti doktorského studia se mohou zúčastnit jak krátkodobých, tak dlouhodobých studijních a výzkumných výjezdů. Do první skupiny spadají semináře nebo konference. Do dlouhodobých lze zařadit studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci. Doktorandi NF VŠE mohou vyjet do zahraničí například v rámci programu Erasmus+, a to až na 12 měsíců. Možnost zahraničního výjezdu je i do jiných zemí, než jaké tento program nabízí, např. Švýcarsko, Rusko, USA a mnoho dalších. Jako student doktorského studia se mohou účastnit zájemci starší 26 let. K zahraničním studentským pobytům se doktorandi uchylují zejména po složení státní doktorské zkoušky a splnění všech povinných kurzů v rámci studia. V případě nemožnosti vycestování je zahraniční pobyt, který je pro doktorandy povinný, možno nahradit účastí v mezinárodním projektu během studia.

Více informací o zahraničních studijních pobytech pro studenty doktorského studia na VŠE ZDE

 

Proděkanka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

E-mail: helena.chytilova@vse.cz 

Telefon: +420 224 095 572

Místnost: NB 309

 

 

 

Více informací o povinnostech studentů v rámci doktorského studia naleznete v sekci FAQ.

 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: