Obecné informace pro uchazeče

Co doktorské studium na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze obnáší?

Pokud se rozhodnete studovat v doktorském studijním programu na NF VŠE je nezbytné vědět, že doktorské studium s sebou oproti předchozímu bakalářskému a magisterskému stupni studia přináší řadu významných změn. Níže můžete naleznout přehled důležitých informací, které Vám pomohou zjistit, co studium na doktorském stupni mimo jiné znamená, jaké programy doktorského studia Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí a jaké jsou podmínky přijetí.

Přijímací řízení

Prvním krokem každého uchazeče doktorského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze je podání elektronické přihlášky ke studiu v systému InSIS a uhrazení administrativního poplatku. Je nutné si téma a školitele vybrat ještě před podáním přihlášky (vyplnění jména školitele je požadováno již při podání elektronické přihlášky). Ideální je vhodného školitele kontaktovat, zda má volnou školitelskou kapacitu. Pokud ano, konzultujete s ním téma disertační práce. Ke každé přihlášce musí zájemce doložit několik povinných příloh, jimiž jsou:

 • Elektronická podoba ověřené konverze dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, případně diplomu. Tento doklad vkládají do přihlášky pouze absolventi jiných VŠ než Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvent vysoké školy v zahraničí prokáže řádné ukončení magisterského studia odevzdáním dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání dle uvedených pokynů na webové stránce
 • Dodatek k přihlášce na doktorské studium na VŠE a Prohlášení o předchozích studiích
 • Strukturovaný odborný životopis
 • Popis zaměření disertační práce v rozsahu 1 stránky v anglickém jazyce

V rámci přijímacího řízení vykonávají uchazeči o doktorské studium na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze přijímací zkoušku založenou na přijímacím pohovoru o odborných zájmech a záměrech uchazeče v anglickém jazyce.

Zpravidla se přijímací řízení koná 2x do roka, a to v průběhu ledna a června (náhradní termín v září).

Více informací o přijímacím řízení a podmínkách přijetí do doktorského studijního programu na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze se dozvíte ve Studijní vyhlášce , studijních předpisech nebo v sekci FAQ.

Výběr školitele a tématu disertační práce

Zcela klíčovým a úvodním krokem do doktorského studia obecně je výběr vhodného tématu disertační práce a volba školitele. Téma disertační práce můžete vybírat z těch, která vypisují školitelé na webových stránkách fakulty, nic Vám ovšem nebrání ve výběru vlastního tématu, pokud bude odsouhlaseno Vaším školitelem. Každý uchazeč by měl volbu výzkumného záměru své práce důkladně prodiskutovat se svým školitelem. Volba školitele je tedy neméně důležitým úvodním krokem každého uchazeče. Školitel je akademickým pracovníkem a odborníkem ve své oblasti působení, který je zárukou kvalitního a řádného vedení studenta. V rámci výběru tématu disertační práce je tedy velmi důležité, aby uchazeč se školitelem s dostatečným předstihem, nejlépe před podáním přihlášky, prodiskutoval svoje vědecké záměry. Pokud si uchazeč není jist výběrem tématu nebo výběrem svého školitele, je vhodné tyto záležitosti zkonzultovat s garantem příslušného studijního programu.

Disertační práce

Klíčovou součástí doktorského studia je tvorba disertační práce, která doktoranda provází po celou dobu jeho studia. Pro každého doktoranda je důležité mít předem promyšlené téma disertační práce, protože již u přijímacích zkoušek je potřeba uvést téma a popis disertační práce v anglickém jazyce.

Do konce 1. semestru pak student, společně s vedoucím práce připravují rámcové zadání práce (téma, struktury, postupy). Během studia má každý doktorand povinnost přednášet na doktorských workshopech a konferencích první výsledky, či alespoň rešerši dosavadních poznatků svého výzkumu v rámci disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce (nejpozději na konci 6. semestru studia) je dále potřeba předložit teze disertace v rozsahu 20-30 stran. Nejpozději před 8. semestrem studia je pak potřeba mít splněnou tzv. malou obhajobu a následující velkou obhajobu. Na samém konci studia má doktorand povinnost vypracovat autoreferát disertační práce

Publikační činnost a vědecko-výzkumná aktivita

Dle samotného ISP a Studijního a zkušebního řádu VŠE je povinností studenta doktorského studijního programu pravidelná publikační aktivita v odborných periodikách, v nichž příspěvky podléhají recenznímu řízení. Každý doktorand tak musí během svého studia splnit minimální počet odborných recenzovaných článků. Mezi další povinnosti studenta patří i prezentování výsledků výzkumné činnosti na konferencích a workshopech, včetně účasti v grantech, přičemž k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je povinností studenta mít alespoň jedno aktivní vystoupení na odborné konferenci, tematicky odpovídající zadané disertační práci nebo studovanému oboru. O povinnostech v rámci jednotlivých kurzů z ISP doktoranda nemluvě.

Více informací o povinnostech studenta v doktorských studijních programech naleznete ve Studijním a zkušebním řádu VŠE v Praze ZDE

Povinnosti studentů doktorského studia od ZS 2019/2020

Do konce 1. ročníku:

 • úspěšně ukončit alespoň dva z povinných předmětů dle oboru;
 • absolvovat alespoň 1x předmět 55F902;
 • mít získáno alespoň 40 kreditů.

Do konce 2. ročníku:

 • mít splněno vše, co mělo být splněno v 1. ročníku;
 • podruhé absolvovat alespoň jedenkrát předmět 55F902;
 • úspěšně ukončit všechny povinné předměty dle oboru;
 • mít získáno alespoň 80 kreditů.

Do konce 3. ročníku:

 • mít splněno vše, co mělo být splněno v 2. ročníku;
 • absolvovat právě jednou předměty 55F912, 55F903, 55F913;
 • složit státní doktorskou zkoušku (student může skládat státní doktorskou zkoušku pokud získá: všechny kredity za předepsané povinné studijní předměty a celkově za všechny studijní povinnosti alespoň 100 kreditů);
 • mít získáno alespoň 120 kreditů.

Do konce 4. ročníku:

 • mít splněno vše, co mělo být splněno ve 3. ročníku;
 • splnit „malou obhajobu“ disertační práce“

Do konce 5. ročníku:

 • obhájit doktorskou práci na velké obhajobě a tedy ukončit studium

Ostatní informace a studijní náležitosti

Nabízené programy doktorského studia

 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
 • Regionální rozvoj

Ekonomická teorie

Doktorský program Ekonomické teorie určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah ke kurzům mikroekonomie a makroekonomie. Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Obor je určen zejména pro posluchače, kteří mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají pro ni předpoklady. Připravuje je zejména na práci ve vědeckých a výzkumných ústavech, na vysokých školách a na špičkových ekonomických pracovištích soukromého i veřejného sektoru, o nichž je známo, že kladou nároky na obsáhlejší a hlubší znalosti ekonomické teorie. Absolventi tohoto doktorského oboru získají rovněž předpoklady pro působení na zahraničních institucích vědeckého, výzkumného nebo pedagogického zaměření. Posluchači oboru zvládnou na vysoké úrovni doktorské předměty makroekonomie, mikroekonomie, monetární ekonomie a kvantitativních metod v ekonomii. Předpokládá se samostatné studium z doporučené české i anglické literatury, která obsahuje nejnovější poznatky z daného oboru.

Garant programu Ekonomická teorie

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

E-mail: zdenek.chytil@vse.cz

Telefon: 224 059 521

Místnost: NB 313, NB 340

 

Hospodářská politika

Obor doktorského studia Hospodářská politika je garantován Katedrou hospodářské politiky. Je určen těm posluchačům, kteří mají zájem dále pracovat a působit ve vědě a výzkumu ve všech oblastech hospodářské politiky. Výuka tohoto oboru je zabezpečována prostřednictvím několika specializovaných předmětů, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině hospodářské politiky. Jedná se zejména o hospodářskou politiku Evropské unie, politiku na trhu práce, makroekonomické analýzy a prognózy, makroekonomickou regulaci aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokročilé kurzy pro doktorské studium, předpokládá se zvládnutí rozsáhlého objemu české i zahraniční odborné literatury. Posluchači si s přednášejícím a školitelem zpravidla sami dohodnou přesné tematické zaměření přednášek a diskusních seminářů. Absolutorium tohoto studia v oboru Hospodářská politika posluchačům umožní získat pracovní místa v předních výzkumných ústavech, vědeckých pracovištích v centrálních orgánech státní správy, dále i v prosperujících komerčních institucích a firmách zabývajících se analýzou všech aspektů národního hospodářství, a to jak v ekonomických a sociálních, tak i politických.

Garant programu Hospodářská politika

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

E-mail: sevcik@vse.cz

Telefon: 224 095 620

Místnost: NB 304 a

 

Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Tento program je určen pro studenty, kteří mají zájem o pokročilé studium a výzkum ekonomické teorie a hospodářského vývoje významných ekonomik a Československa (České republiky). Studium tohoto programu spočívá v absolvování předmětů z oblasti ekonomické teorie, moderních hospodářských dějin, hospodářské politiky a také těch, které se zabývají filosofickými a metodologickými východisky společenských věd. Cílem programu je dále prohloubit znalosti z hospodářských dějin a ekonomie v širším kontextu vývoje významných ekonomických procesů a událostí (zejména po roce 1945). Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Doktorský program se soustředí především na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit.

Absolventi budou umět vysvětlit na základě pokročilých znalostí ekonomické teorie hlavní trendy ekonomického vývoje nejvýznamnějších zemí po roce 1945, orientovat se v moderní ekonomické teorii a podrobněji interpretovat ekonomické ukazatele v kontextu dlouhodobých vývojových trendů, rozpoznat dopady globálních ekonomických událostí na ekonomiky a hospodářskou politiku po roce 1945 s využitím pokročilých znalostí makroekonomie nebo posoudit hlavní problémy hospodářského vývoje komunistického Dále se absolventi tohoto programu budou moci zapojit do vědecké nebo pedagogické činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru. Uplatnění i v široké škále kulturních institucí, v médiích, ve státní správě, jako politik či diplomat není pro absolventy tohoto programu výjimkou.

Garant programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, PhD.

E-mail: ales.skrivan@vse.cz

Telefon: 224 095 340

Místnost: NB 347

 

 

Regionální rozvoj

Hlavním cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně. Doktorský studijní program má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi, které je možné uplatnit v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných organizací, zabývajících se tvorbou a aplikací regionálního rozvoje, ovlivňováním faktorů regionální politiky a hospodařením územní veřejné správy. Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti vědy a výzkumu v tématech spojených s regionálním rozvojem a prostorovou ekonomií, fungováním veřejné správy a soukromých subjektů, které se zabývají analytickou, aplikační či poradenskou činností v oblastech regionální politiky a regionálního rozvoje.

Výuka programu zahrnuje oborové předměty zaměřené na regionální rozvoj a prostorovou ekonomii, hospodářskou politiku, a dále také na ekonomickou regionální analýzu a hodnocení veřejných výdajových programů. V oblasti výuky je kladen důraz na schopnost využívání technik a moderních metod regionalistiky. Současně s tím získají posluchači potřebné informace o moderních přístupech k formování regionálního rozvoje, o aktuálních trendech v teoreticko-metodologických přístupech regionalistiky, o vývojových směrech regionální věd a jejich vlivu na teoretické koncepty a praktickou realizaci regionálního rozvoje.

Garant programu Regionální rozvoj

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

E-mail: 224 095 628

Telefon: martin.pelucha@vse.cz

Místnost: NB 348

 

 

V případě nejasností a otázek týkajících se doktorského studia prosím kontaktujte naší studijní referentku.

 

Studijní referentka pro doktorské studium

Klára Horová

E-mail: klara.horova@vse.cz

Telefon: +420 224 095 540

Místnost: NB 396

 • Autor: Denisa Mahútová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: