Regionalistika – veřejná správa

Posláním doktorského studijního oboru Regionalistika – veřejná správa je výchova špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně.

Potřeba vědeckého vzdělání v této oblasti je dána moderním trendem pronikání regionální rozvojové politiky do praxe i teorie veřejné správy. Tyto trendy vedou k tomu, že klasické pojetí obou oborů, tj. regionalistiky a správní vědy je v praxi západních univerzit a správní praxe jako takové již definitivně překonané. Nový obor se prosadil jako uznávaná vědní disciplina s výrazným dopadem do moderního pojetí regionální politiky a řízení municipálního rozvoje.

Výuka v tomto doktorském studijním oboru má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi i ve vztahu k zahraničním univerzitám, s nimiž škola dlouhodobě kooperuje. Jako vzdělávací instituce je VŠE pro rozvoj tohoto typu vzdělání mimořádně dobře připravena, protože disponuje jako jediné pracoviště v ČR jednak potřebným množstvím teoreticky fundovaných odborníků v regionálně-správní oblasti a jednak i širokým spektrem uznávaných kapacit v oblasti oborů komplementárních, jako je politologie, sociální politika, právo, veřejné finance apod. Ve všech těchto oblastech je VŠE vedoucím pracovištěm a hlavním zdrojem badatelských výsledků, publikací a učebních textů.