Regionální rozvoj

Garant: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

 

Pozn.: Nový doktorský studijní program od akademického roku 2019/2020. Přijímací řízení pro uchazeče o prezenční studium bude v lednu 2020 (přihlášky se odevzdávají v prosinci – viz webové stránky fakulty).

 

Hlavním cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně.

Doktorský studijní program má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi, které je možné uplatnit v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných organizací, zabývajících se tvorbou a aplikací regionálního rozvoje, ovlivňováním faktorů regionální politiky a hospodařením územní veřejné správy. Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti vědy a výzkumu v tématech spojených s regionálním rozvojem a prostorovou ekonomií, fungováním veřejné správy a soukromých subjektů, které se zabývají analytickou, aplikační či poradenskou činností v oblastech regionální politiky a regionálního rozvoje.

Vlastní výuka zahrnuje oborové předměty zaměřené na regionální rozvoj a prostorovou ekonomii, hospodářskou politiku, a dále také na ekonomickou regionální analýzu a hodnocení veřejných výdajových programů. V oblasti výuky je kladen důraz na schopnost využívání technik a moderních metod regionalistiky. Současně s tím získají posluchači potřebné informace o moderních přístupech k formování regionálního rozvoje, o aktuálních trendech v teoreticko-metodologických přístupech regionalistiky, o vývojových směrech regionální věd a jejich vlivu na teoretické koncepty a praktickou realizaci regionálního rozvoje.