Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

Související stránky

Obecné informace o doktorském studiu a profily jednotlivých oborů

Doktorský stupeň studia je určen již pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se chtějí více věnovat vědecké práci. Pro výborné absolventy magisterského studia jsou tak na Fakultě národohospodářské připraveny a otevírají se každoročně tyto obory:

Jaké jsou profily absolventů jednotlivých doktorských oborů?

Obor Ekonomická teorie
Obor je určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah k ekonomické teorii (mikroekonomii a makroekonomii). Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi.
Obor je určen zejména pro posluchače, kteří mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají pro ni předpoklady. Připravuje je zejména na práci ve vědeckých a výzkumných ústavech, na vysokých školách a na špičkových ekonomických pracovištích soukromého i veřejného sektoru, o nichž je známo, že kladou nároky na obsáhlejší a hlubší znalosti ekonomické teorie.

Absolventi tohoto doktorského oboru získají rovněž předpoklady pro působení na zahraničních institucích vědeckého, výzkumného nebo pedagogického zaměření. Posluchači oboru zvládnou na vysoké úrovni doktorské předměty makroekonomie, mikroekonomie, monetární ekonomie a kvantitativních metod v ekonomii, a dále si volí z nabízených volitelných předmětů, které mají vztah k jejich disertační práci. Předpokládá se samostatné studium z doporučené české i anglické literatury, která obsahuje nejnovější poznatky z daného oboru.

Obor Hospodářská politika
Obor doktorského studia Hospodářská politika je a garantován Katedrou hospodářské politiky. Je určen těm posluchačům, kteří mají zájem dále pracovat a působit ve vědě a výzkumu ve všech oblastech hospodářské politiky. Výuka tohoto oboru je zabezpečována prostřednictvím několika specializovaných předmětů, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině hospodářské politiky. Jedná se zejména o hospodářskou politiku Evropské unie, politiku na trhu práce, makroekonomické analýzy a prognózy, makroekonomickou regulaci aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokročilé kursy pro doktorské studium, předpokládá se zvládnutí rozsáhlého objemu české i zahraniční odborné literatury. Posluchači si s přednášejícím a školitelem zpravidla sami dohodnou přesné tematické zaměření přednášek a diskusních seminářů. Absolutorium tohoto studia v oboru Hospodářská politika posluchačům umožní získat pracovní místa v předních výzkumných ústavech, vědeckých pracovištích v centrálních orgánech státní správy, dále i v prosperujících komerčních institucích a firmách zabývajících se analýzou všech aspektů národního hospodářství, a to jak v ekonomických a sociálních, tak i politických. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Obor Hospodářské a politické dějiny 20. století
Obor je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi hospodářských a politických dějin, ekonomických teorií, dějin ekonomických teorií, hospodářské politiky a základních znalostí z příbuzných vědních oborů (politologie, sociologie, filozofie, antropologie). Obor se primárně zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří během studia získají hluboké teoretické znalosti, jež budou schopni aplikovat v daných vědeckých disciplínách. Vedle toho se předpokládají u uchazečů schopnosti analytického a abstraktního myšlení, které napomohou zařadit jednotlivé historické události do širšího společensko-ekonomického rámce. Obor se také zaměří na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit z Francie, Německa, Rakouska, Velké Británie a USA.

Obor vychází z anglosaského modelu propojení ekonomie a politiky, které umožňuje větší teoretické uplatnění různých metodologických přístupů ekonomie a historie, a nabízí větší možnost rozvoje hospodářských dějin jako samostatné historické disciplíny, vycházející z mezioborovosti a široké palety teoretických přístupů. V tomto pojetí je obor jediným pracovištěm v České republice, které nabízí tuto specializaci. Obor „Hospodářské a politické dějiny 20. století“ by chtěl stavět především na široké teoretické průpravě ve spojení s hlubokou znalostí historických reálií. V tomto kontextu by chtěl především reflektovat řadu nových přístupů, které se v posledních letech profilovaly v rámci ekonomie a historie – teorie veřejné volby, institucionální ekonomie, behaviorální ekonomie, nové dějiny mezinárodních vztahů, nové politické dějiny, nová politická ekonomie, kulturní antropologie, nové dějiny idejí, nové kulturní dějiny.

Absolventi tohoto oboru se budou moci zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru.

Obor Regionalistika - veřejná správa
Posláním doktorského studijního oboru Regionalistika - veřejná správa je výchova špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně.

Potřeba vědeckého vzdělání v této oblasti je dána moderním trendem pronikání regionální rozvojové politiky do praxe i teorie veřejné správy. Tyto trendy vedou k tomu, že klasické pojetí obou oborů, tj. regionalistiky a správní vědy je v praxi západních univerzit a správní praxe jako takové již definitivně překonané. Nový obor se prosadil jako uznávaná vědní disciplina s výrazným dopadem do moderního pojetí regionální politiky a řízení municipálního rozvoje.

Výuka v tomto doktorském studijním oboru má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi i ve vztahu k zahraničním univerzitám, s nimiž škola dlouhodobě kooperuje. Jako vzdělávací instituce je VŠE pro rozvoj tohoto typu vzdělání mimořádně dobře připravena, protože disponuje jako jediné pracoviště v ČR jednak potřebným množstvím teoreticky fundovaných odborníků v regionálně-správní oblasti a jednak i širokým spektrem uznávaných kapacit v oblasti oborů komplementárních, jako je politologie, sociální politika, právo, veřejné finance apod. Ve všech těchto oblastech je VŠE vedoucím pracovištěm a hlavním zdrojem badatelských výsledků, publikací a učebních textů.