Výzva k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028

Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

(dále „AS NF VŠE“)

tímto podle článku 5 odst. 3 Jednacího řádu Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, činí

výzvu k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028

Místo a čas pro předložení návrhu:

Místnost č. 338a NB (Žižkov) v pracovních dnech v době od 12:00 do 13:00 (případně v jiný čas po předchozí e-mailové domluvě) k rukám doc. PhDr. Jána Pavlíka, předsedy AS NF VŠE, nebo jím pověřené senátorky Ing. Zdenky Vostrovské, CSc. během jejích konzultačních hodin (úterý od 12:15 do 14:15) v místnosti č. 318 NB.

Lhůta pro předložení návrhu:

Od 9. 5. 2024 do 18. 5. 2024.

Náležitosti návrhu kandidáta na děkana:

Návrh kandidáta na děkana NF VŠE může podat každý člen akademické obce NF VŠE.

Návrh je třeba podat písemně (formulář je k dispozici v místnosti č. 305 NB). Navrhovatel musí v návrhu uvést svoje jméno, příjmení a doručovací adresu. Navrhovatel musí návrh vlastnoručně podepsat.

Návrh musí dále obsahovat jméno a příjmení kandidáta a (jako přílohu) přehled o jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti; elektronickou verzi přehledu ve formátu MS Word zašle navrhovatel (resp. kandidát) předsedovi AS NF VŠE na adresu pavlik@vse.cz (případně místopředsedovi AS NF VŠE JUDr. Janu Vondráčkovi na adresu jan.vondracek@vse.cz) nejpozději do 18. 5. 2024. K návrhu musí být připojeno vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí. Doporučuje se též uvedení telefonického spojení kandidáta.

Výzva k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028