Informace pro studenty prvního ročníku nastupující v ZS 2022/2023

Vážené slečny, vážení pánové,

dovolujeme si Vás upozornit, že Zápisy do bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pro studium od AR 2022/2023 budou letos probíhat DISTANČNĚ (online formou) ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu „Návratka k přihlášce ke studie na VŠE“.

S tím souvisí i doložení dokladu o úspěšně ukončeném úplném středoškolském vzdělání, který uchazeč nahraje ke své přihlášce VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY, a to v digitálně podepsané verzi.

Tzn., že akceptován bude pouze KONVERTOVANÝ DOKUMENT (včetně ověřovací doložky).

Nebude uznáno prosté oskenování dokumentu.

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

 

věnujte pozornost informacím, jak správně konvertovat dokument do elektronické podoby zde

 

Uchazeč doloží své středoškolské vzdělání:

a) MATURITNÍM VYSVĚDČENÍM, pokud studovali v České nebo Slovenské republice prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty, nebo

b) pokud probíhalo středoškolské studium v zahraničí, kromě Slovenské republiky:

· NOSTRIFIKACÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ (zde) udělenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nebo

· mohou požádat pro účely přijímacího řízení VŠE v Praze o tzv. INTERNÍ NOSTRIFIKACI (https://edu.vse.cz/) svého středoškolského vzdělání (v tomto případě již nostrifikaci vzdělání nemusí nahrávat do přihlášky).

 

Konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby je třeba provést prostřednictvím služby Czech POINT nebo Slovenské pošty. Musí být vložen stažený PDF soubor, nikoliv odkaz.

Upozornění pro uchazeče ze Slovenska: na Slovensku získáte z tzv. zaručené konverze (https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste) dokument ve formátu .asice, který je nutné rozložit na PDF soubor. Rozložení provádějte alespoň 24 hodin po samotné konverzi, aby stihlo dojít k plnému ověření. Aby byly použitelné i v České republice, vložte spolu s kontejnerem ASICE do InSIS také PDF bez digitálního podpisu konvertovaného dokumentu (vysvědčení).

O přijetí dokumentu bude uchazeč informován automatickým mailem. Pokud nebude dokument dodán v řádném formátu, také Vás uvědomíme automatickým e-mailem.

Percentilová hranice pro přijetí bude stanovena po 10.6.2022. Následně všichni uchazeči obdrží informační e-mail o tom, zda mají / nemají nárok na přijetí vč. instrukcí, jak dále postupovat. Pro úspěšné uchazeče budou také v InSIS zprovozněny Návratky, kde potvrdí zájem o zápis do studia.

Uchazeči s nárokem na přijetí, kteří nebudou mít v červnu ještě k dispozici doklad o úspěšně ukončeném úplném středoškolském vzdělání (maturují později / čekají na nostrifikaci), mohou využít možnosti PODMÍNEČNÉHO PŘIJETÍ – více informací bude uvedeno v e-mailu s oznámením o nároku na přijetí po 10.6.2022.

 


 

Jako každý rok jsme i letos připravili pro nově přijaté studenty Seznamovací kurz NF, na kterém se dozvědí nejen vše potřebné týkající se nadcházejícího studia, ale díky propracovanému programu se rychle seznámí se svými spolužáky a získají spoustu celoživotních přátelství a kontaktů. Kurzem budou provádět starší studenti fakulty, kteří poskytnou nejen cenné rady, ale budou k dispozici i po celou dobu studia. Pobyt je rozdělen na několik turnusů a jeho absolvování je ohodnoceno 2 kreditovými poukázkami.

 

  1. turnus – 6.9. – 9.9. 2022
  2. turnus – 9.9. – 12.9. 2022
  3. turnus – 12.9. – 15. 9. 2022

 

Na jednotlivé turnusy se můžete přihlásit prostřednictvím následujícího odkazu

Více užitečných informací najdete také ve Facebookové skupině Seznamováku NF VŠE