Prodloužení termínu odevzdávání prací do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

Oznamujeme, že termín pro odevzdání prací do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie byl prodloužen, a to do 30. 4. 2024.

Cíl soutěže:

 • Cílem soutěže je podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii, hospodářskou politiku či studium regionálních politik a hospodářských dějin.
 • Cílem soutěže je položit základy principům ekonomickému myšlení, které je zásadní pro kritické vyhodnocování informací.
 • Studenti s ekonomickým vzděláním se lépe orientují v dnešním světě.
 • Studenti s ekonomickým vzděláním mohou lépe zpracovávat informace přicházející z reálné ekonomiky a snadněji je interpretovat a využívat.
 • Cílem je také finančně podpořit nadějné studenty, kteří chtějí studiem prohlubovat poznatky na Národohospodářské fakultě VŠE.
 • V neposlední řadě soutěž podporuje nadějné studenty v jejich cestě za univerzitním vzděláním v oblasti ekonomie.

Pro koho je soutěž určena:

 • Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol.

Klíčová data 5. ročníku

 • Podání přihlášek do soutěže: do 30. 4. 2024
 • Odevzdání soutěžní práce: do 30. 4. 2024
 • Termín oznámení výsledků soutěže: do 30. 5. 2024

Přihlášení do soutěže na mailu: nf.socd.sp@vse.cz


Pravidla soutěže

 • Téma práce musí být z oblasti ekonomie, hospodářské politiky, regionálních politik či hospodářských dějin. Možná témata jsou uvedena níže.
 • Student zašle svou práci na emailovou adresu: nf.socd.sp@vse.cz do výše uvedeného termínu (tedy 30. 4. 2024). Na emailovou adresu nf.socd.sp@vse.cz můžete směřovat i své dotazy.
 • Formální úprava práce:
  • doporučená délka je 12 – 30 stran maximálně
  • písmo 12, zarovnání do bloku, Times New Roman
  • titulní strana bude vyplněna dle připraveného vzoru
 • Jazyk práce: český, slovenský, nebo anglický.
 • Studenti by měly ve své soutěžní práci řádně odkazovat na zdroje informací, které ve své práci uvádějí. Jednoduše řečeno, veškeré informace, které student při psaní textu někde vyčte a tyto informace následně použije ve svém textu, musí na tomto místě také na zdroj informace řádně odkázat. Doporučujeme konzultovat se svým učitelem českého jazyka.
 • Studenti se musí vyvarovat tzv. plagiátorství, jakmile bude v práci zjištěna shoda s originálním zdrojovým textem, na který není odkázáno, práce bude automaticky vyřazena ze soutěže.
 • Práce by měla, mimo hlavní kapitoly zpracovávaného tématu, obsahovat kapitoly Úvod, Závěr a Seznam použitých zdrojů.
 • Pokud soutěžní práce nebude splňovat požadovaný rozsah, tato skutečnost se negativně promítne do jejího hodnocení.

Soutěž v médiích

 • Mladá fronta Dnes, 13. 9. 2019, k dispozici zde
 • Česká televize, Studio 6, 11. 9. 2019, k dispozici zde
 • Nova, Střepiny, 1. 9. 2019, k dispozci zde

Co bude na práci hodnoceno?

 1. Kvalita teoretické části práce
 2. Kvalita praktické části práce (neplatí pro ryze teoretické práce)
 3. Autorská originalita a přidaná hodnota, přítomnost vlastních myšlenek, kvalita závěrů práce
 4. Aktuálnost a společenská významnost zkoumané problematiky
 5. Formální úprava práce, práce se zdroji a jejich kvalita
 6. Stylistika, větná skladba, užití ekonomického slovníku

Vyhodnocení

 • Soutěžní práce studentů vyhodnotí komise složená z akademických pracovníků Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.
 • Soutěžící studenti budou o svém výsledku informováni emailem.
 • Nejlepších 10 studentů bude pozváno na slavnostní vyhlášení na půdu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, přičemž o svém pořadí budou tito studenti informováni.

Ceny

 • Každý autor, jehož práce naplní dle hodnotící komise všechny požadované náležitosti, co do formální i obsahové stránky, získá mimořádnou finanční odměnu 1000 Kč.
 • Nejlepších 10 studentů, kteří se zapíší do studia na Národohospodářské fakultě, získá finanční odměnu, která bude odstupňována dle pořadí v soutěži:

1. místo 20 000,-

2. místo 15 000,-

3. místo 10 000,-

4. – 10. místo 5 000,-


Přijetí na Národohospodářkou fakultu bez přijímací zkoušky

Nejlepších 10 studentů bude přijato na základě výsledků soutěže na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bez přijímací zkoušky


Možná témata

Uvedený přehled není závazný a slouží pouze pro inspiraci studentů

Výhody a nevýhody přijetí eura

Proč centrální banky cílují kladnou inflaci?

Je důchodový systém v České republice udržitelný?

Je rozvojová pomoc účinná?

Ekonomické příčiny Velké deprese

Ekonomické příčiny Velké inflace 70. let

Může být nezaměstnanost nulová?

Proč má průměrně EU vyšší nezaměstnanost než USA?

Má být státní rozpočet vždy vyrovnaný?

Může stát přenášet dluhy neustále do budoucna?

Dopady vysokých vládních deficitů a dluhů (nejlépe v konkrétní zemi)

Může být úroková míra záporná?

Ekonomické dopady deflace

Měla by mít Česká republika fixní kurz k euru?

Dohání Česká republika Německo?

Příčiny rychlého ekonomického růstu v Číně

Role zlata v měnovém systému 19. století

Ekonomické příčiny pádu římské říše

Ekonomické důsledky zámořských objevů

Ekonomické důsledky velkého moru 14. století

Lze vydělávat na akciových trzích více, než je výnos indexu?

Proč je průměrný výnos z akcií o tolik vyšší než z bezpečných vkladů?

Příčiny a důsledky hyperinflace ve Venezuele

Příčiny a důsledky hyperinflace v Zimbabwe

Podstata peněz v moderní ekonomice

Jsou peníze v moderním světě kryty zlatem?

Měly by banky držet 100% rezervy?

Příčiny dlouhodobé stagnace v Japonsku

Podstata Bitcoinu

Jak by vypadal svět, kde by soukromé banky mohly emitovat peníze?

Rozdíly mezi centrálně plánovanou socialistickou ekonomikou a ekonomikou volné tržní soutěže

Ekonomická efektivita centrálního plánování (nejlépe na příkladu konkrétní země)

Porovnání průběžného a fondového penzijního systému (nejlépe na příkladu konkrétních zemí)

Hrozí světu nedostatek ropy?

Dopady ropných šoků 70. let

Příčiny rychlého ekonomického růstu jihovýchodní Asie

Mohou se přírodní zdroje vyčerpat?

Co znamená v ekonomii fikce obědu zdarma?

Ekonomická analýza veřejných statků

(Proč) jsou v Německu vyšší ceny než v ČR?

Je HDP (na hlavu) dobrým ukazatelem blahobytu v dané zemi?

Kurzový závazek ČNB a jeho důsledky

Deflační politika A. Rašína

Může mít svět jednu měnu a jaké by byly důsledky?

Proč (a zda) mají ženy nižší mzdy než muži?

Proč jsou v Praze vyšší mzdy než ve zbytku ČR?

Proč jsou v Německu vyšší mzdy než v ČR?

(Proč) vydělávají krásní lidé více?

(Proč) vydělávají vzdělanější lidé více?

Vyplatí se studovat VŠ a přicházet o pracovní příjem během studia?

(Proč) vydělávají lidé s vyšším IQ více?

(Proč) vydělávají imigranti více než lidé, kteří zůstali v mateřských zemích?

Proč jsou vysoké nájmy v centru velkých měst?

Proč jsou vysoké ceny bytů v centru velkých měst?

Jak omezit (daněmi) znečištění?

(Proč) jsou některé statky „zdarma“?

(Proč) je české pivo tak levné?

Může růst poptávky snížit cenu?

Můžou způsobit roboti růst nezaměstnanosti?

Mají všichni lidé dostávat nepodmíněný příjem?

Proč vláda financuje určité statky jako například školství?

Proč existují firmy, a nikoliv pouze volná sdružení podnikatelů?

Výhody a nevýhody svobodného obchodu (nejlépe pro konkrétní zemi/uskupení zemí)

Ekonomické dopady cel (nejlépe pro konkrétní zemi/uskupení zemí)

Výhody a nevýhody společné zemědělské politiky

Je OPEC kartelem a dodržují členské země dohodnuté kvóty?

(Proč) je dnes dražší vyvolat černobílé fotky než fotky barevné?

Přirozený monopol: Je možná konkurence při výrobě elektřiny?

Ekonomické důsledky minimální mzdy

Je pro ekonomiku lepší daň spotřební či z příjmu?

Je pro ekonomiku lepší daň z majetku či z příjmu?

Je Facebook (Microsoft, Google …) monopolem?

Proč platí studenti a penzisti někdy na trhu nižší ceny, aneb proč ti ostatní platí vyšší?

Ekonomická analýza výnosů a nákladů kriminální činnosti zločince

Ekonomická analýza drog

Proč nedodržujeme novoroční předsevzetí?

Ekonomická podstata sdílených služeb (Uber, Airbnb)

Spoříme si málo na penzi?