Registrace do vedlejší specializace (na ZS 2023/24) probíhá od 15. 5. do 6. 6. 2023

Od 15. května 2023 do 6. června 2023 se současní studenti všech fakult VŠE mohou hlásit do vedlejších specializací. Registrace vedlejších specializací probíhá v InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy vedlejší specializace).

Vedlejší specializace (VS) je specifickou a povinnou součástí magisterského studia na VŠE. Jejím smyslem je rozšířit studentovy znalosti a kvalifikaci nad rámec studia hlavního oboru.

Seznam vedlejších specializací NF

Garant: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Popis VS:

Specializace je vyučována jak v českém, tak převážně v anglickém jazyce. Umožňuje tak studentům zlepšit své jazykové dovednosti včetně odborné terminologie v anglickém jazyce. V kurzech specializace jsou představeny soudobé poznatky tzv. behaviorálních věd (ekonomie, psychologie, kognitivní vědy, biologie, ad.) s důrazem na ekonomickou tématiku a kritické myšlení. Získané poznatky a analytické schopnosti lze efektivně využít ve sféře managementu, marketingu a reklamy, poradenství či v médiích. Specializace je žádanou odborností i ve státní sféře a v mezinárodních organizacích. Zejména vhodná je pro studenty zvažující profesní kariéru v oblasti společenských a behaviorálních věd. Absolvování specializace umožňuje studentům získat orientaci v moderních teoriích pokrývajících vnímání, rozhodování a chování člověka. Vyjma multidisciplinárních teoretických přístupů se studenti naučí základům metod experimentálního výzkumu, statistického vyhodnocování dat a jejich interpretace. Specializace poskytuje schopnost zaujmout kvalifikovanější postoj ke komplexní realitě ekonomické praxe a k různorodým motivům lidského chování.

Povinné kurzy:

 • 5IE412: Ekonomie a psychologie I.  (vyučující: Jiří Rotschedl, letní semestr, v češtině)
 • 5IE373: Principles of Experimental Economics (nyní vyučováno mimosemestrálně s prof. Jean-Robertem Tyranem z University of Vienna, zimní semestr, v angličtině)
 • 5IE462: Behavioral Economics (vyučující: Vojtěch Kotrba, letní semestr, v angličtině)
 • 5IE380: Behavioral Finance (vyučující: Lenka Dvořáková, Helena Chytilová, v angličtině)

Volitelné kurzy:

 • 55F912: Základy ovládaní ekonometrického SW STATA (Andrea Sáenz de Viteri Vázquez, mimosemestrálně vždy v lednu, v angličtině)
 • 5HP445: Sociální práce pro ekonomy (vyučující: Vladimír Barák, v češtině)
 • 5IE375: Drugs and Economics (vyučující: Andrea Sáenz de Viteri Vázquez, zimní semestr, v angličtině)
 • 5EN457: Applied Quantitative Methods II (vyučující: Lucie Kureková, pro ZS 22/23 výjimečně mimosemestrálně, od ZS 23/24 v zimním semestru, v angličtině)
 • 5RE330 Projektový management (vyučující: Martin Pělucha, v zimním semestru, v češtině)
 • 5HP504: Aplikovaná ekonometrie (vyučující: Milan Bednář, v letním semestru, v češtině)

Informace o Souborné zkoušce (5BE1 Souborná zkouška z vedlejší specializace):

Souborná zkouška se sestává z ústní zkoušky prověřujícího klíčové znalosti z vybraných povinných předmětů specializace. Souborná zkouška probíhá v českém jazyce. Jednotlivé otázky jsou uvedeny v sylabu kurzu.

 

Vznik některých materiálů a kurzů vedlejší specializace byl podpořen: Evropský sociální fond a Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práce se studenty a praxi CZ.2.17/3.1.00/33332).

 

 

Název anglicky: Economic Theory and Analysis

Garant: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Elitní vedlejší specializace Ekonomická teorie a analýza staví na celoškolsky vyučovaných povinných základních kurzech mikroekonomie a makroekonomie. Rozšiřuje však a prohlubuje znalosti ekonomických teorií a empirických metod dle novodobých trendů. Tato vedlejší specializace je určena pro studenty ostatních fakult VŠE v Praze, kteří si kladou ambice nepůsobit jen ve výkonných pozicích, ale především tam, kde se rozhoduje o strategii firem. Absolventi této specializace proto pracují většinou ve firmách na vysokých pozicích, ve funkcích hlavních ekonomů apod. (čemuž odpovídá i jejich platové ohodnocení), ve všech sférách ekonomiky včetně bankovnictví, a to jak v domácích, tak i zahraničních společnostech, včetně mezinárodních ekonomických institucí. Jednotlivé kurzy specializace aplikují teoretické modely na problémy reálného života a současně poskytují studentovi znalosti a adekvátní analytický aparát pro praxi.

Vedlejší specializace není určena studentům Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

 

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkově 30 ECTS kreditů, z toho 18 ECTS kreditů je z povinných předmětů, ze kterých se skládá i Souborná zkouška. Volitelé předměty v hodnotě 12 ECTS kreditů jsou uspořádány do tematicky ucelených bloků a student se vždy volí předměty pouze z jednoho bloku předmětů. Skladba předmětů v každém bloku je koncipována tak, aby student hlouběji pronikl do specifické problematiky z oblasti ekonomických teorií a empirických metod.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 18 kreditů

Název předmětu Kód ECTS
Mikroekonomie II. / Microeconomics II. 5EN401/5IE457 6
Makroekonomie II. / Macroeconomics II. 5EN403/5EN453 6
Aplikované kvantitativní metody I. 5EN306 6

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) – 12 kreditů

BLOK I. – pro studenty, kteří chtějí získat poznatky z obecné ekonomické vědy na vysoké úrovni
Název předmětu Kód ECTS
Microeconomics III. 5IE561 6
Macroeconomics III. 5EN564 6

 

BLOK II. – pro studenty inklinující k hlubšímu mikroekonomickému poznání
Název předmětu Kód ECTS
Organizace trhu a odvětví I. 5EN303/5EN703 6
Organizace trhu a odvětví II. / Industrial Organization II. 5EN501/5EN551 6

 

BLOK III. – pro analyticky zaměřené studenty
Název předmětu Kód ECTS
Modely ekonomických a finančních časových řad 4ST432 6
Applied Quantitative Methods II. 5EN457 6

 

Předměty, v jejíchž identu je předposlední číslice větší než 4 jsou vyučovány v anglickém jazyce.

Název anglicky: Journalism for Economists

Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Charakteristika

Vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika je garantována Katedrou hospodářské a sociální politiky VŠE.
Tato vedlejší specializace umožňuje doplnit studium některé z hlavních specializací o takové znalosti a dovednosti, které absolventu studia umožní nejen žurnalistickou praxi. K tomu účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ho seznamují s nezbytnými teoretickými i praktickými základy mediálních doveností a práce jak v médicích, tak v public relations.

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v odborné ekonomické redakci jakéhokoliv ekonomického média nebo v oblasti public relations. Studium vedlejší specializace může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma pracujícího v oblasti státní správy, podnikového managementu (s ohledem na vytváření public relations firmy), ekonomického poradenství či ekonomického výzkumu.

 

Požadavky na absolvování

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Součástí Souborné zkoušky 5EZ1 je kromě obsahu povinných předmětů také napsání žurnalistického útvaru na zadané ekonomické téma žurnalistického žánru.

Povinné předměty (sP)

Název předmětu Kód Kredity
Ekonomické informace, dezinformace a propaganda 5HP413 4
Teoretické a praktické minimum novináře 5HP418 3
Praktikum z ekonomické žurnalistiky 5HP419 3
Mediální dovednosti 5HP444 4
Žurnalistická tvorba a masová komunikace 5HP410 4
Rétorika a komunikace v ekonomické praxi 5HP417 4

Volitelné předměty  (sV)

Název předmětu Kód Kredity
Jak uspět v médiích 5HP416 4
Hospodářská politika v médiích 5HD321 4
Praktická výuka ekonomické žurnalistiky/mimosemestrální kurz/ 5HP443 4

Státní závěrečná zkouška

Název předmětu Kód Kredity
Státní zkouška z vedlejší specializace 5EZ1 3

Student si losuje jednu otázku ze základního bloku a jednu otázku z předmětu 5HP413 Ekonomické informace, dezinformace a podoby současné propagandy. Součástí souborné zkoušky je také napsání článku vybraného žurnalistického žánru na aktuální hospodářsko-politické téma.

Otázky – základní blok – starý set

 1. Specifika žurnalistické tvorby a rozdílné podoby novinářských žánrů v jednotlivých médiích (print, televize, rozhlas – zpráva, reportáž, rozhovor).
 2. Komentář (glosa, poznámka) v print médiích.
 3. Portrét a medailon v print i elektronických médiích.
 4. Fejeton – výklad pojmu, geneze a vývoj světového a českého fejetonu, tvorba fejetonu.
 5. Český fejeton v novinách a časopisech – autorské individuality.
 6. Reportáž – výklad pojmu, vznik a vývoj reportáže, kompozice reportáže, tvůrčí postupy při tvorbě reportáže (v print i elektronických médiích).
 7. Zpravodajství – druhy zpráv, zpravodajská tvorba (v print i elektronických médiích).
 8. Investigativní žurnalistika – geneze – typické příklady (především v elektronických médiích).
 9. Objektivita a etika v žurnalistice.
 10. Rozhovor – podoby, tvůrčí postupy (v print i elektronických médiích).
 11. Recenze (a kritika) v print médiích.
 12. Výrazné novinářské osobnosti z domova i ze světa (podle vlastního výběru a četby).

Otázky – základní blok – Nový set

 1. Vysvětlete Lasswellův přenosový komunikační model – na příkladech
 2. Role médií ve společnosti: dominantní a alternativní paradigma
 3. Role publika v mediální komunikaci, typy publik
 4. Vysvětlete pojmy „moc“ a „vliv“ médií
 5. Co je „duální systém audiovizuálních médií“?
 6. Vývoj mediálního trhu v ČR po roce 1989 a jeho současná podoba
 7. Novinářská heuristika – zdrojování a nakládání s informací
 8. Základní zpravodajské žánry – zpráva, zpravodajský rozhovor, způsoby tvorby
 9. Základní publicistické žánry – komentář, reportáž, analýza, glosa, poznámka
 10. Investigativní žurnalistika – pojem, postavení v médiích, etika investigativního novináře – příklady
 11. Faktuální a fikční televize – vysvětlete rozdíly mezi nimi a podoby a důsledky vzájemného prolínání
 12. Typologie dialogických žánrů v televizi
 13. Moderní výrazové prostředky zejména v televizní žurnalistice, co je spektakularizace?
 14. Specifika žurnalistické tvorby a rozdílné podoby novinářských žánrů v jednotlivých médiích (print, televize, rozhlas – zpráva, reportáž, rozhovor).
 15. Fejeton – výklad pojmu, geneze a vývoj světového a českého fejetonu, tvorba fejetonu. Český fejeton v novinách a časopisech – autorské individuality.
 16. Zpravodajství – druhy zpráv, zpravodajská tvorba (v print i elektronických médiích).
 17. Investigativní žurnalistika – geneze – typické příklady (především v elektronických médiích).
 18. Objektivita a etika v žurnalistice. Rozhovor – podoby, tvůrčí postupy (v print i elektronických médiích).

 

Otázky – volitelný blok Informace, dezinformace a podoby současné propagandy 

Starý set k dispozici zde.

Nový set k dispozici zde.

Student si volí v setech „Základní blok“ a „Informace, dezinformace a podoby současné propagandy“ ze setu starého a setu nového podle své preference.

Cíl vedlejší specializace

Vedlejší specializace Filosofie a metodologie vědy nabízí teoreticky zaměřeným studentům možnost získání znalosti filosofických kontextů, v nichž se pohybují moderní společenské, zejména ekonomické vědy. Důraz je kladen na rozvoj samostatného a kritického myšlení a schopnosti reflektovat vpravdě rozumějícím způsobem jak společenské fenomény, tak metodologické postupy současných věd o člověku a společnosti.

Povinné předměty, které tvoří páteř vedlejší specializace, podávají na jedné straně historickou perspektivu, v níž jsou uspořádány do logické a vývojové souvislosti nejdůležitější a myšlenkově nejplodnější výkony světového filosofického myšlení od antiky k moderně; obsahují také exkursy do neprávem opomíjené oblasti klasické logiky (deduktivní i induktivní). Na straně druhé je v nich zahrnuta i reflexe aktuálních témat a problémů relevantních pro porozumění společenských jevů z filosoficky podloženého hlediska, oproštěného od naivity a předsudků bezprostředního názoru a zároveň zohledňujícího i současný stav vědeckého poznání.

Jedním z cílů vedlejší specializace je poskytnout posluchačům hlubší vhled do předpokladů a metod věd, zvláště ekonomických; vytváří se tak podmínky pro kvalifikovaný přístup k hospodářské problematice, politické a kulturní činnosti i k otázkám globální informatizace a znalostní společnosti. Neméně závažným cílem je přivést posluchače k tomu, aby otevřeli svoji mysl „věčným“ tématům filosofie a prožili myšlenkovou závrať, kterou vzbuzuje „hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v člověku“. Tato dimenze filosofického vzdělání umožní posluchačům dospět k fundamentálnímu projasnění lidských hodnotových orientací i smyslu vlastní existence a naplnit tak imperativ antického mudrce „Poznej sebe sama!“.

Absolventi vedlejší specializace Filosofie a metodologie ekonomických věd mohou nalézt adekvátní uplatnění v širokém spektru oborů, které vyžadují rozvinutou schopnost abstraktního myšlení, logické a přesvědčivé argumentace, precizního písemného projevu a vhledu do principů fungování societální reality i její vědecké reflexe; tuto specializaci lze zvlášť doporučit studentům, kteří hodlají nastoupit do doktorského studia – jejím absolvováním si totiž vytvoří výborné předpoklady pro zvládnutí stejně zaměřeného i nazvaného předmětu, jenž je na doktorském stupni zařazen mezi předměty povinné. Konkrétní informaci v tomto směru mohou zájemcům o vedlejší specializaci poskytnout profily vybraných absolventů a existuje pro ně i možnost předem konzultovat obsahové i organizační detaily vedlejší specializace s jejím garantem, doc. Pavlíkem.

Kapacita: 20 studentů.

Požadavky na absolvování vedlejší specializace

Povinnost získat 30 kreditů v této struktuře:

Povinné předměty – celkem 18 kreditů

 • 5FI421 Filosofie I, 6 ECTS
 • 5FI422 Filosofie II, 6 ECTS
 • 5FI423 Filosofie III, 6 ECTS

Volitelné předměty – celkem 12 kreditů

 • 5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání, 6 ECTS
 • 5FI303 Úvod do axiologie, 4 ECTS
 • 5FI308 Dějiny filosofie, 4 ECTS
 • 5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření, 3 ECTS
 • 5FI321 Metodologie ekonomie, 4 ECTS
 • 5FI404 Kognitivní věda, 6 ECTS
 • 5FI412 Dějiny uměleckých slohů, 3 ECTS
 • 5FI417 Úvod do religionistiky, 3 ECTS
 • 5FI424 Fenomenologická filosofie, 6 ECTS
 • 5FI425 Teorie spontánního řádu a samoorganizace, 3 ECTS
 • 5FI444 Současná témata kognitivní vědy, 3 ECTS
 • 5FI468 An Introduction to Contemporary Philosophy and Methodology of Science, 3 ECTS

Souborná zkouška z vedlejší specializace

 • Souborná zkouška z vedlejší specializace se zakládá na prezentaci předem připraveného tématu dotýkajícího se povinných i volitelných předmětů, které student v rámci vedlejší specializace navštěvoval, a ústní zkoušky vycházející z obsahu povinných předmětů.
 • Příklady tematických okruhů:
  • Filosofická antropologie – vývoj představ o člověku od antiky po současnost
  • Empiristické a racionalistické teorie poznání
  • Filosofie dějin od Hegela k Fukuyamovi
  • Fenomenologie a problematika přirozeného světa
  • Východiska analytické filosofie
  • Filosofie vědy – pozitivismus a post-pozitivismus
  • Filosofické problémy současné ekonomie

 

 

Cíle studia a profil absolventa

Absolvent vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny získá specifické znalosti a schopnosti z oblasti hospodářských dějin, kterými může vhodně doplnit hlavní specializaci. Absolvent může po úspěšném zakončení vedlejší specializace pracovat ve státní správě, veřejných institucích, diplomacii, médiích, školství i výzkumu. Cílem vedlejší specializace je naučit studenty samostatně a kriticky poznávat minulost a poskytnout jim komplexní vědomosti o hospodářském, sociálním, politickém a kulturním vývoji společnosti ve vztahu ke dnešku, tedy nabídnout jim širokou vzdělanostní strukturu. Studenti budou vedeni k obecnějšímu chápání vývoje společenských věd a ekonomických procesů a během praktické části se naučí pracovat s historickými prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře, časopiseckým studiím a informacím na internetu. Studenti budou rozvíjet tvořivé myšlení a psaní vědeckého textu, což mohou využít při tvorbě diplomové práce.

Podmínky: Užitečné informace k přihlašování do vedlejších specializací lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě a dalšími relevantními předpisy. Tato vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století.

Kapacita: 50

Doporučená délka studia: 2 semestry

Povinné předměty (celkem 17 ECTS):
5HD404 Československé hospodářské dějiny (4/0, 6 ECTS)
5HD412 Hospodářské dějiny světa ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD403 Geneze a současné problémy a budoucnost evropské integrace (2/0, 4 ECTS)
5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů (2/0, 3 ECTS)

Vybrané volitelné předměty (celkem 13 ECTS):

5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD226 Dějiny dvacátého století I. (2/0, 3 ECTS)
5HD227 Dějiny dvacátého století II. (2/0, 3 ECTS)
5HD301 Sociální dějiny (4/0, 6 ECTS)
5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD327 Ekonomie a historie ve filmu a literatuře (0/4, 4 ECTS)
5HD345 Dějiny Velké Británie 1901-1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD347 Dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí (2/0, 3 ECTS)
5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD415  Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 4 ECTS)
5HD381, 5HD382, 5HD383 Chapters in Economic History (2/0, mimosemestrální kurz, 3 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Bílé knize NF (blíže kapitola 2.6.2. Uznávání předmětů). Již absolvovaný předmět je nahrazen jiným předmětem v požadovaném rozsahu a počtu kreditů v rámci výše uvedených volitelných předmětů. Student podá příslušnou žádost.

Souborná zkouška z vedlejší specializace (5HD2)

Souborná zkouška skládá se z povinných předmětů  5HD404; 5HD412; 5HD403; 5HD320; 5HD336. Při úspěšném absolvování státní zkoušky student získá 3 ECTS (3 kredity). (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)

Informace a tematické okruhy ke stání zkoušce z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny pro studenty, kteří se přihlásí na státní zkoušku od LS2016/17 jsou zde.

Diplomová práce z vedlejší specializace

Studenti Národohospodářské fakulty absolvují předmět 5HP500 Diplomový seminář. Se studenty jiných fakult se zadání a vedení diplomových prací řeší individuálně.

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.

 

 

Název anglicky: Development of municipalities, towns and regions

Garant: prof. Ing. Jaroslav Macháček

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Skladba předmětů  u vedlejší specializace Rozvoj měst, obcí a regionů je koncipována takovým způsobem, aby byla přínosem pro studenty jakékoliv hlavní specializace na VŠE. Zároveň je také prohloubením všech hlavních specializací na NF vč. programu Regionalistika a veřejná správa.

Vedlejší specializace se soustředí na zákonitosti rozvoje regionálních a především městských (urbánních) celků. Tento rozvoj ovlivňují ekonomické, sociální, administrativně správní ale i kulturně historické, přírodní a další faktory.

Městské systémy mají zásadní vliv na všechny subjekty a jejich vztahy, které fungují na jejich území, ale také v širším okolí. Rozvoj měst stejně jako jejich bariéry, ovlivňují nejen ostatní obce v jejich spádovém území, ale i další ekonomické subjekty a celky (kraje, stát i firmy v jednotlivých odvětvích).

Při manažerském rozhodování v soukromé i veřejné sféře se bohužel často přehlížejí kladné i záporné vlivy vysoké koncentrace obyvatelstva a výrobních a nevýrobních aktivit, což snižuje efektivnost rozhodovacích procesů i strategického řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Znalosti fungování měst a regionů jsou podmínkou racionálního a efektivního řízení veřejné správy i podnikatelské sféry.

V tomto kontextu se vedlejší specializace Rozvoj měst, obcí a regionů zaměřuje na způsoby hodnocení investičních možností a záměrů, podle charakteru dané lokality, na ekonomické souvislosti urbanizačních procesů, a na základy projektového managementu. 

 

Absolvent vedlejší specializace získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů municipálního a regionálního rozvoje na všech úrovních samosprávy, případně celé veřejné správy a samozřejmě i z pohledu podnikatelského sektoru. Student získá přehled o procesech municipálního a regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní získat teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti municipální a regionální politiky a s tím souvisejícího rozhodování veřejné správy. Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovní obcí, krajů, ústředních orgánů veřejné správy, ve specializovaných oborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v Evropské komisi, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi vedlejší specializace najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách.

 

V zákoně o obcích a v zákoně o krajích je zakotven požadavek odborné způsobilosti pro výkon určitých funkcí i na úrovní územní samosprávy. Odbornost se stává základním požadavkem pro pozice úředníků a dalších odborníků v územní samosprávě. Tato vedlejší specializace Rozvoj obcí, měst a regionů po jejím absolvování naplňuje.

 

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Souborná zkouška pokrývá znalosti v rozsahu předmětů: 5RE445, 5RE314, 5RE340.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 30 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Metody hodnocení hospodaření obcí a krajů 2/2 5RE445 6
Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů 2/2 5RE314 6
Veřejný a neziskový sektor a rozvoj území 2/0 5RE432 3
Vývoj a budoucnost měst 2/0 5RE446 3
Projektový management 2/2 5RE330 6
Regionální a urbánní politika 2/2 5RE340 6

 

SOUBORNÁ ZKOUŠKA


Předmět této vedlejší specializace Vývoj a budoucnost měst vyučuje bývalý primátor hlavního města Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., recenze na tento předmět si můžete přečíst níže.

Předměty Vývoj a budoucnost měst mohu s klidem zařadit mezi nejzajímavější předměty, které jsem ve škole zatím absolvovala. Určitě za to může z velké části přednášející, která měl vůči nám studentům od začátku osobní, milý a vstřícný přístup. (Mimochodem si nás všechny hned na první přednášce zapamatoval křestními jmény a pan nás celý semestr jimi oslovoval). Nejlepší na tom předmětu byla si otevřenost v diskusi, které se věnovala značná část přednášek. Samotná vykládaná látka pro mne byla něco nového, přinejmenším přístup k tématům a pohled na ně byl inovativní. Výklad navíc obohacovaly Hudečkovy osobní zkušenosti z doby, kdy zastával funkci primátora.

Josefína Nešporová, studentka

 

Předměty Vývoj a budoucnost měst je spojením moderních znalostí, aktuálních pohledů na fungování měst a zkušeností doktora Hudečka s jeho vlastním vedením města. Při hodinách jsou studenti povzbuzování k vlastnímu názoru na probíranou problematiku a diskuse jsou častou a vítanou součástí. Pokud Vás zajímá, co to znamená otočení triády, strategické plánování a co dělá Vídeň lépe než Praha, neváhejte a zapište si tento předmět, který bych s čistým svědomím všem doporučil.

Ondřej Havránek, student

 

 

 

Název anglicky: Management of Economic Policy

Gatant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace Management hospodářské politiky umožní posluchačům jiných hlavních oborů orientovat se v problematice rozhodovacích procesů decizních institucí. Posluchači se budou moci seznámit s vrcholnými představiteli  politického establishmentu, který se podílí na rozhodovacích procesech dílčích hospodářských politik. Mezi přednášejícími v jednotlivých předmětech budou mimo jiné prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý místopředseda vlády a současný ředitel fleetového prodeje Volkswagen Group Ing. Martin Jahn, MBA, bývalý člen bankovní rady a emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc, bývalý předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., ředitel programu České televize Milan Fridrich, vrcholový manažeři největších zdravotnických zařízení, ale i zástupci represivního aparátu státní moci – vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D..

 

PODMÍNKY PRO VSTUP DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Hospodářská politika

 

POŽADAKVY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – celkem 23 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Evropská unie a její politiky 2/0 5HP300 3
Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 0/2 5HP324 3
Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů 2/0 5HP343 4
Transformační procesy v ČR 2/0 5HP405 3
Mediální dovednosti 0/2 5HP444 4
Praktikum ve státní správě 0/2 5HP424 4
Vývoj a budoucnost měst* 2/0 5RE446 3

* předmět se otevírá vždy v zimním semestru příslušného školního roku

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) – celkem 7 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Sociální politika 2/2 5HP201 6
Sociální práce pro ekonomy 0/2 5HP445 4
Ekonomie zdravotnictví 2/0 5IE415 4
Regulace v energetice  2/0 5HP325 2
Rétorika  2/0 5FI320 3
Jak uspět v médiích  0/2 5HP416 4
Komunikace s veřejnou správou 2/2 5PR222 4
Historie a současnost automobilového průmyslu  2/0 5IE350 3

 

SOUBORNÁ ZKOUŠKA

Souborná zkouška pokrývá znalosti v rozsahu povinných předmětů.

 

 

 

 

Do LS 2018/2019 se vedllejší specializace jmenuje Dějiny mezinárodních vztahů.

Cíle studia a profil absolventa

V posledních letech se vzhledem ke globalizaci do popředí zájmu o společenské vědy dostává problematika mezinárodních vztahů. Na rozdíl od „starého“ pojetí, kdy se mezinárodní vztahy chápaly jako vazba mezi státy a významnými politiky, se prosazují tzv. nové mezinárodní vztahy definované jako široká síť kontaktů na nadnárodní, národní i individuální úrovni. Tomuto pojetí také odpovídá zaměření vedlejší specializace „Dějiny mezinárodních vztahů“, kdy se absolvent seznámí se základními tendencemi mezinárodních vztahů v 19. a 20. století, a to především v kontextu působení nadnárodních institucí, nestátních aktérů, soft powers, global governance, zájmových skupin, politických stran a v kontextu role ekonomiky,  gender a kultury. Stranou zájmu nezůstane ani soudobá diskuse teorie mezinárodních vztahů (realismus kontra idealismus) a studium základních studií dějin mezinárodních vztahů (Kissinger, Waltz, Gaddis, Westad, Huntington).

Cílem vedlejší specializace je ukázat, že současné problémy globálního světa mají často historické kořeny. Jejich poznání a analýza může přispět k řešení mnoha dnešních otázek. Absolvent může po úspěšném absolvování vedlejší specializace pracovat zejména v diplomacii, nadnárodních institucích, byznysu, masových médiích, státní správě, veřejných institucích a ve školství. Vedle získání řady nových znalostí z oblasti mezinárodních vztahů nabízí vedlejší specializace také možnost prohloubení dovednosti práce s odbornou literaturou a prameny, především v rámci samostudia a při přípravě seminárních či diplomových prací. Vedlejší specializace se opírá o zkušené a erudované pedagogy, hostující zahraniční profesory z celého světa, mnohooborovost, osobní přístup ke studentům, seminární způsob výuky, využívání nejnovějších pomůcek a intenzivní dialog se studenty.

Podmínky: nejsou stanoveny. Užitečné informace k přihlašování do vedlejších specializací lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty odkaz zde.

Kapacita na semestr:  25

Doporučená délka studia: 2 semestry

Povinné předměty (celkem 12 ECTS):
5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů (0/2, 4 ECTS)

Vybrané volitelné předměty (celkem 18 ECTS):

5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů (2/0, 3 ECTS)
5HD391 Od impéria k Británii 21. století: Hospodářský a politický vývoj Velké Británie v 19. a 20. století (0/2, 4 ECTS)
5HD375 Historie Latinské Ameriky po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost  evropské integrace (2/0, 4 ECTS)
5HD347 Dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD415 Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 4 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)
5HD381, 5HD382, 5HD383 Chapters in Economic History (2/0, mimosemestrální kurz, 3 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium na NF (blíže kapitola 2.6.2).

Souborná zkouška z vedlejší specializace (5HD3) 

Souborná zkouška se skládá z povinných předmětů  5HD413; 5HD409; 5HD410. Při úspěšném absolvování státní zkoušky student získá 3 ECTS (3 kredity). (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)

Informace a tematické okruhy k souborné zkoušce z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů pro studenty, kteří se přihlásí na státní zkoušku od LS2016/17 jsou (5HD3).

Informace a tematické okruhy k souborné zkoušce z vedlejší specializace Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů pro studenty, kteří se přihlásí do vedlejší specializace Dějiny ekonomických vztahů od ZS2019/20 jsou zde (5HD3).

 

Diplomová práce z vedlejší specializace

Studenti Národohospodářské fakulty absolvují předmět 5HP500 Diplomový seminář. Se studenty z jiných fakult se zadání a vedení diplomových prací řeší individuálně.

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.

 

 

Aims of the study and a profile of a graduate

A graduate with a minor in “Modern History of Economic Policy” will acquire specific knowledge and skills in the field of history of economic policy, economic history and business history, which can usefully complement the major. The aim is to highlight the fact that many of the current problems of the global world often have historical roots. Mostly in the form of case studies and discussions, crucial political events and economic processes in the world economy are analyzed in a historical perspective. Students also will become familiar with the specifics of economic,
historical and cultural development of the Czech lands.

After successful completion of the minor, a graduate may work in public administration, public institutions, diplomacy, education, research and media. The minor’s goal for students is to learn to independently and critically explore the past and provide them with comprehensive knowledge of economic, social, political and cultural development of society in relation to the present, thus to offer them a broad educational structure. Students will be guided to a more general understanding of the development of social sciences and economic processes and during the practical part
they will learn to adopt a critical approach to literature, papers and information on the internet. Students will develop creative thinking, skill in writing scientific text.

Number of enrolled students: 50

The recommended length of study: 2 semesters

Compulsory courses (18 ECTS):

5HD280 From From Kafka to Havel: Introduction into the History and Culture of Czech Lands (2/0, 3 ECTS)

5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments (0/2, 4 ECTS)

5HD391 From Empire to Twenty-First Century Britain: Economic and Political Development of Great Britain in the 19th and 20th Centuries (0/2, 4 ECTS)

5HD396 America from Independence to 2020: Special Topics in U.S. Economic History (0/2, 4 ECTS)

5HD450 Chapters in History of the Cold War (2/0, 3 ECTS)

Elective courses (12 ECTS):

2SE439 Rises and Falls of Economic Powers (0/2, 3 ECTS)

4ES611 Economic Statistics (2/2, 6 ECTS)

4ES614 Macroeconomic Data and Economic Policies (2/0, 3 ECTS)

5EN381 Chapters in Economics (extra-sem 26/0, 3 ECTS)

5HD383 Chapters in Economic History (extra-sem 26/0, 4 ECTS)

5IE365 Theory and practice of investment process (2/0, 3 ECTS)

5IE380 Behavioral Finance (2/0, 3 ECTS)

Comprehensive secondary specialization exam (5MH1) 

The exam is a comprehensive verification of acquired knowledge in the minor Modern History of Economic Policy, specifically within the scope of compulsory courses (5HD450, 5HD280, 5HD291, 5HD396, 5HD391).

Information and topics for the state exam from the minor Modern History of Economic Policy are here.

Conditions: None. Information in Czech on enrolling in minors can be found on this website of Faculty of Economics http://nf.vse.cz/studenti/vedlejsi-specializace/.