Výzva k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028

Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále „AS NF VŠE“)

tímto podle článku 5 odst. 3 Jednacího řádu Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, činí

výzvu k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028

Místo a čas pro předložení návrhu:

Místnost č. 338a NB (Žižkov) v pracovních dnech v době od 12:00 do 13:00 (případně v jiný čas po předchozí e-mailové domluvě) k rukám doc. PhDr. Jána Pavlíka, předsedy AS NF VŠE, nebo jím pověřené senátorky Ing. Zdenky Vostrovské, CSc. během jejích konzultačních hodin (úterý od 12:15 do 14:15) v místnosti č. 318 NB.

Lhůta pro předložení návrhu:

Od 25. 3. 2024 do 3. 4. 2024.

Náležitosti návrhu kandidáta na děkana:

Návrh kandidáta na děkana NF VŠE může podat každý člen akademické obce NF VŠE. Návrh je třeba podat písemně (formulář je k dispozici v místnosti č. 305 NB). Navrhovatel musí v návrhu uvést svoje jméno, příjmení a doručovací adresu. Navrhovatel musí návrh vlastnoručně podepsat. Návrh musí dále obsahovat jméno a příjmení kandidáta a (jako přílohu) přehled o jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti; elektronickou verzi přehledu ve formátu MS Word zašle navrhovatel (resp. kandidát) předsedovi AS NF VŠE na adresu pavlik@vse.cz (případně místopředsedovi AS NF VŠE JUDr. Janu Vondráčkovi na adresu jan.vondracek@vse.cz) nejpozději do 3. 4. 2024. K návrhu musí být připojeno vlastnoručně podepsané výslovné prohlášení kandidáta, že s kandidaturou souhlasí. Doporučuje se též uvedení telefonického spojení kandidáta.

Doplňující informace:

Termín zasedání AS NF VŠE, na němž se AS NF VŠE bude usnášet o návrhu na jmenování děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028, byl stanoven na úterý 7. května 2024 od 18:00 hod. v zasedací místnosti NF VŠE č. 350 NB. V případě nečekaných událostí se bude zmíněné zasedání AS NF VŠE konat v náhradních prostorách, o jejichž umístění budou členové AS NF i kandidáti (pokud bude telefonické spojení kandidáta uvedeno v návrhu kandidáta na děkana) informováni prostřednictvím sms.

 

doc. PhDr. Ján Pavlík

předseda AS NF VŠE, v.r.

 

Výzva k předkládání návrhů kandidátů na děkana NF VŠE pro funkční období 2024-2028