Vyhlášení voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2024-2027

Předseda Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (přebírající funkci předsednictva dle ustanovení čl. 4 odst. 6 Jednacího řádu AS VŠE) vyhlásil dne 14. 3. 2024 řádné volby do AS VŠE na funkční období 2024-2027 se začátkem funkčního období 13. 6. 2024 a koncem funkčního období 12. 6. 2027 a stanovil, že tyto řádné volby se budou konat v termínu 24. 4. 2024 v čase 8:00 – 16:00.

 

Předsednictvo Akademického senátu NF VŠE v Praze v souladu s usnesením AS NF

  1. vyhlašuje volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2024-2027;
  2. konstatuje, že dle č. 8 odst. 1 VŘ AS VŠE se volby (hlasování) do AS VŠE konají elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace, která je z hlediska obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů VŠE a jiných (dalších) předpisů VŠE způsobilá k užití pro volby (hlasování) dle tohoto volebního řádu, zejména splňuje požadavky bezpečnosti, autenticity a zachování tajnosti volby;
  3. volby se budou konat v souladu s veškerými právními předpisy, jakož i rozhodnutími, opatřeními či jinými závaznými akty orgánů veřejné moci.

 

Doplňující informace:

1. Přihlášky kandidátů do řádných voleb do AS VŠE na funkční období 2024-2027 se začátkem funkčního období 13. 6. 2024 a koncem funkčního období 12. 6. 2027 se podávají ode dne zveřejnění tohoto usnesení, a to nejpozději do 12. 4. 2024 (uzávěrka ve 14:00 hodin). Přihláška kandidáta do AS VŠE se podává v listinné formě kterémukoliv členu předsednictva AS NF VŠE, a to buď osobně, anebo v zalepené obálce prostřednictvím paní Evy Novákové nebo paní Jitky Martínkové, a sice v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 v místnosti č. 305 NB nebo 312 NB. V souladu s ustanovením článku 3 odst. 5 VŘ AS VŠE a článku 4 odst. 2. VŘ AS NF VŠE musí být v přihlášce kandidáta uvedeno jméno a příjmení navrhovatele a dále jeho pracoviště (katedra) a adresa pro doručování, dále jméno a příjmení kandidáta, jeho pracoviště na fakultě (katedra), jde-li o kandidáta z řad akademických pracovníků, resp. studovaný bakalářský, magisterský či doktorský studijní program a ročník a semestr studia, jde-li o kandidáta z řad studentů, a adresa kandidáta pro doručování. V přihlášce musí být dále obsaženo prohlášení kandidáta, že se svojí kandidaturou souhlasí; toto prohlášení musí být kandidátem podepsáno. Přihláška kandidáta musí obsahovat i vlastnoruční podpis navrhovatele.

2. Formulář pro podávání návrhů kandidátů do AS VŠE je k dispozici na webových stránkách NF VŠE, zde – akademičtí pracovníci a zde – studenti.

 

Vyhlášení voleb do AS VŠE na NF VŠE_funkční období 2024-2027